Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Z Ist st

 

Zapisz się

Kierunek: Zarządzanie

 

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Terminy: 
rejestracja od 2022-09-20 do 2022-09-28,
ogłoszenie wyników 2022-09-30,
składanie dokumentów od 2022-10-01 do 2022-10-03.

 

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20
Ubiegłoroczny próg punktowy: 34

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent z maturą międzynarodową IB    
        1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        4. geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

Absolwent z nową maturą – sprawdź swoje szanse   
        1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        4. geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

Absolwent ze starą maturą    
        1. Konkurs świadectw

        Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        4. geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

Na kierunku zarządzanie prowadzony będzie proces kształcenia w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania (m. in. finansami przedsiębiorstw, zasobami ludzkimi i procesami logistycznymi) oraz umiejętność analizy zjawisk gospodarczych i procesów ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych. Będą teoretycznie i praktycznie przygotowani do prowadzenia ewidencji gospodarczych i kierowania na szczeblu operacyjnym zasobami ludzkimi, procesami logistycznymi oraz finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych.

Cele uczenia się absolwentów studiów na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym są następujące:

1. Uzyskanie wiedzy z nauk o zarządzaniu i jakości oraz specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zarządzania zasobami ludzkimi i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania metod i technik zarządzania.

2. Zdobycie umiejętności pełnienia poszczególnych ról na różnych szczeblach kariery zawodowej; umiejętności interpersonalnych i koncepcyjnych; umiejętności twórczego myślenia i działania, związanych z koniecznością dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia.

3. Przygotowanie do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych i niefinansowych różnych sektorów rynku, w działach odpowiadających za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz przedsiębiorstwach logistycznych.

4. Zdobycie umiejętności dodatkowych, tj. znajomość technik komputerowych, języka obcego, pracy zespołowej; przygotowania do podjęcia pracy zgodnej ze ścieżką kształcenia, w tym umiejętności pozyskania i weryfikacji informacji z różnych źródeł, ich przetwarzania, analizy, syntezy i prezentacji wyników.

Absolwent kierunku zarządzanie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym posiada wiedzę z zakresu zarządzania finansami jednostek, zasobami ludzkimi przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego oraz procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach. Absolwent zna: zasady profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji finansowych; prawne uwarunkowania rynku pracy, modele polityki personalnej, metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, zasady budowania motywacji pracowników oraz roli i zadań działu personalnego w organizacji; tworzenia łańcuchów dostaw, zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa oraz wykorzystywanej technologii w zarządzaniu procesami logistycznymi.

Absolwent łączy wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyka, socjologia, prawo), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej.

Oprócz przedmiotów podstawowych, od czwartego semestru student ma możliwość wyboru jednej z trzech grup przedmiotów. Są to przedmioty z zakresu zarządzania i finansów przedsiębiorstwa, zarządzania zasobami ludzkimi albo z zakresu zarządzania procesami logistycznymi. W ten sposób ukierunkowuje on swoje kształcenie i zdobywa pogłębioną wiedzę oraz umiejętności.

Absolwent ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku zarządzanie może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na studiach pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie. Może również rozpocząć studia magisterskie w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego. Ponadto może podjąć studia podyplomowe i kursy dokształcające w różnych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

Absolwent kierunku zarządzanie może podjąć pracę przede wszystkim w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, centrach logistycznych, administracji centralnej i lokalnej i organizacjach non-profit. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zakres efektów uczenia się na tym kierunku umożliwia absolwentom przygotowanie do pracy w:

– działach finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i selekcji pracowników przedsiębiorstw, instytucji prywatnych i publicznych,

– firmach konsultingowych, firmach szkoleniowych,

– podmiotach sektora finansów publicznych np. urzędy i izby skarbowe, urzędy administracji samorządowej,

– jednostkach administracji państwowej lokalnej i centralnej,

– instytucjach pozarządowych,

– instytucjach finansowych,

– centrach logistycznych,

– agencjach rozwoju regionalnego,

– własnych przedsiębiorstwach.

Grupy przedmiotów do wyboru oraz praktyki odbywane w toku studiów dają studentom dodatkowe kompetencje i możliwości zatrudnienia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasz profil na Facebook
YouTube