Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr. FDP.2301.31.2021 – Usługa porządkowa w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (31.12.2021)

 

UNIWERSYTET
JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

„USŁUGA PORZĄDKOWA W BUDYNKACH UJK
W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYB.”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: HTTPS://MINIPORTAL.UZP.GOV.PL/
Nr postępowania: FDP.2301.31.2021

 

 

 

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:
– Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 31.12.2021r. pod numerem 2021/S 255-674785
– na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 31.12.2021r. identyfikator postępowania
c0b10cfc-6c7e-4490-872c-a264af3687c6
– na stronie internetowej Zamawiającego www.unipt.pl dnia 31.12.2021r.

 

Piotrków Trybunalski dn. 23.12.2021 r.

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118 , 97-300 Piotrków Trybunalski
adres strony internetowej: www.unipt.pl
adres elektronicznej skrzynki ePUAP: /UJKwKFwPT/SkrytkaESP
adres poczty elektronicznej: dzppt@ujk.edu.pl ; agnieszka.rogalska@ujk.edu.pl
tel.: 44 7327400/, 44/ 7327025, faks: 44/ 7327405
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://unipt.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.

ROZDZIAŁ II Adres strony internetowej na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania : https://unipt.pl
ROZDZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej PZP.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ, mają zastosowanie przepisy PZP oraz przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3. Niniejsze zamówienie jest ujęte w planie postępowań na 2021 rok (poz. 2.3.4).
4. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
5. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania usług.
6. Oryginał SWZ podpisany przez Zamawiającego dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego

ROZDZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i bieżącego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 114/118 :
1) Budynek A
2) Budynek B
Szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień – kod CPV:

90910000-9 usługi sprzątania,

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 oraz Załącznik 3a do specyfikacji warunków zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
8. Miejsce realizacji jest pod bezpośrednim nadzorem zamawiającego. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że osoby realizujące zamówienie muszą spełniać warunki określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 SWZ.
10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy stosuje się odpowiednio.
11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
12. Zamawiający informuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), osób wykonujących usługę. W związku z powyższym wszyscy pracownicy wykonujący usługę najpóźniej w dniu podpisania umowy, muszą zostać zatrudnieni zgodnie
z wymaganiem zamawiającego na podstawie umowy o pracę. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w dalszych dokumentach, tj. opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy.
13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty.
16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
17. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna
i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
18. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
19. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej obiektów Zamawiającego, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 10.00 do 14.00, po uzgodnieniu terminu z panem Rafałem Strojnym tel. 44 732 74 08.
20. Zamawiający nie warunkuje złożenia oferty uprzednim odbyciem wizji lokalnej.
21. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający nie wymaga.

ROZDZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin (okres) wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy .
2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.108 ust.1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku,
o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną,
4) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;
3) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy.
6. Zamawiający oceni czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
7. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy .

ROZDZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej:
250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100),

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia oraz wykaże, iż usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.: zrealizował lub realizuje w ww. okresie co najmniej dwie usługi sprzątania budynków użyteczności publicznej*:
każda o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł rocznie . Przy czym każda z wykazanych usług musi trwać nieprzerwanie min. 12 miesięcy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełniać ci z wykonawców, którzy będą wykonywać czynności, co do których wymagane jest ww. doświadczenie;
z tym, że w sytuacji, gdy każdy z konsorcjantów zamierza realizować usługę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, każdy z nich musi wykazać, że zrealizował co najmniej dwie usługi odpowiadające warunkowi udziału w postępowaniu.
Każda z dostaw zrealizowana na podstawie odrębnej umowy.
* budynek użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa winien być załączony do oferty w postaci elektronicznej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone zostanie w przypadku kiedy oferta tych wykonawców zostanie oceniona najwyżej).
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy PZP. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, 109 ust. 1 pkt 1- 4 PZP.
8. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w pkt.7 :
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;
3) podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy;
4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 8, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy;
2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C JEDZ (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów);
3) w terminie określonym w Rozdziale IX pkt 9 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.

ROZDZIAŁ IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
1. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w VII i VIII SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ w pkt 9 (poniżej).
3. Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
4. JEDZ sporządza odrębnie:
– wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
– podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
– podwykonawca, na którego zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku musi zostać wypełniona część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia). JEDZ podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym podwykonawca.
5. Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
6. Wykonawca może sporządzić JEDZ na formularzu, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ w wersji edytowalnej lub wypełnić ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia , stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD. Formularz JEDZ należy wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.
7. W Części IV JEDZ Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
8. Do oferty wykonawca załącza również:
a) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
• w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa;
• w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty;
Wymagana forma:
– oryginał w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
– elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
b) dowód wniesienia wadium,
c) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust. 4 – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) – zgodnie ze wzorem formularza Załącznik nr 6 do SWZ,
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy) – zgodnie ze wzorem formularza Załącznik nr 7 do SWZ.
9. Zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 8 do SWZ);
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,
h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny.
7) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiadającą wymaganiom określonym w Rozdziale VIII ust.1 pkt 3),
8) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Oświadczenie – „Wykaz usług” zgodny
z wymaganiami określonymi w Rozdziale VIII ust.1 pkt 4) niniejszej SWZ.
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1, składa informację
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1.
2) zaświadczenia, o których mowa w ust. 9 pkt 3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w ust. 9 pkt 4 lub odpisu albo Informacji z Krejowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 9 pkt. 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązku dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczanie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
11. Dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 lub dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt1,2 i 4 , art. 109 ust 1 pkt 1,2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczaniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 11 stosuje się.
10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi prawidłowość i aktualność.
11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 9 pkt 1 oraz pkt 3-6, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
12. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 10 – 10 stosuje się odpowiednio.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, określone w ust. 9, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
14. W zakresie nieuregulowanym PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej „r.p.ś.d.”) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej „r.d.e.”).

ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJ O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.
1. Informacje ogólne:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – oraz poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,
6) identyfikator danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu.
2. Złożenie oferty:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Formularz można wypełnić na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,
2) oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,
3) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje,
4) Wykonawca po upływie terminu na składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,
5) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do komunikowania się z wykonawcami są:
1) w zakresie proceduralnym:
Agnieszka Rogalska, tel. 44 732 7025, email: agnieszka.rogalska@ujk.edu.pl,
2) w zakresie merytorycznym:
Rafał Strojny, tel. 44 732 7408, email: kdag@ujk.edu.pl,

3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania FDP.2301.31.2021
4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
6. Zamawiający nie przewiduje i nie dopuszcza innego sposobu komunikowania się zamawiającego
z wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 30.04.2022 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą,
o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale IX pkt 2 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o których mowa w Rozdziale IX pkt 8 c) SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia
o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami, w tym określenie jakie usługi wykonają poszczególni wykonawcy, w postaci oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców, określone w pełnomocnictwie lub zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie;
5) dowód wpłaty wadium.
4. Oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
6. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
7. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
8. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szyfrowanie oferty przez Wykonawcę odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.poz.1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem
i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę, składa się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.
13. Sposób sporządzenia oferty i wszystkich załączonych dokumentów, oświadczeń składanych przez Wykonawcę musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

ROZDZIAŁ XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
14 000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy, 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: Bank Millenium S.A. nr rachunku:
15 1160 2202 0000 0003 3977 3201 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania FDP.2301.31.2021.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w PZP, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. Wymaga się, by oryginał dokumentu potwierdzającego, że oferta jest zabezpieczona wadium został złożony wraz z ofertą. Dokument należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez naruszenia jego integralności) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku jako archiwum (ZIP).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

ROZDZIAŁ XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
2. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szyfrowanie oferty przez Wykonawcę odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020. poz.1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Ofertę należy złożyć do dnia 31.01.2022 r. do godziny 10:00.
5. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na ePUAP.

ROZDZIAŁ XV. OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2022 r. o godzinie 11:00
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPoratlu.
W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert nie jest publiczne.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. W ofercie należy podać cenę za całość wykonania usługi w kwocie netto i brutto. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. Stawka podatku Vat musi być podana zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (oferta posiadająca błędną stawkę podatku VAT zostanie odrzucona).
2. Podstawą do określenia ceny oferty jest „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.
3. Cena przedstawiona przez wykonawcę jest ceną ryczałtową. Zamawiający wymaga, aby oferowana kwota była wyliczona w oparciu o pełne miesiące świadczenia usługi (bez uwzględniania informacji
o okresowych włączeniach obiektów z ich świadczenia oraz ograniczeniu liczby osób sprzątających
w trakcie trwania umowy), oraz przy założeniu, że usługa świadczona będzie nie wcześniej niż od dnia 1.03.2022 r.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem usługi oraz warunki stawiane przez Zamawiającego w tym również sytuacje długoterminowe dotyczące przedmiotu zamówienia, przewidziane i określone w niniejszej SWZ.
6. Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto z Formularza oferty.
7. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać w formularzu oferty wartość netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca ma obowiązek: 1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 3) wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, 4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

ROZDZIAŁ XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:

Lp. Kryterium                                              Waga kryterium             Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
A. Cena brutto                                                        80%                                   80
B. Dodatkowe mycie okien                                     20%                                   20

3. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
1) Sposób oceny ofert dla kryterium A- cena brutto (A):
najniższa oferowana cena brutto
————————————————– x 80 pkt
cena brutto badanej oferty
2) Sposób oceny ofert dla kryterium B :
Oferta, w której Wykonawca zapewni 1 dodatkowe mycie okien poza wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia otrzymuje (B) – 10 pkt.
Oferta, w której Wykonawca zapewni 2 dodatkowe mycie okien poza wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia otrzymuje (B) – 20 pkt.
Za kryterium B oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Ostateczna ocena punktowa (C) wyliczana będzie wg wzoru:
C = (A) + (B)
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która zawiera niższą cenę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 PZP.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien przedłożyć:
1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
2) w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,
3) umowę spółki cywilnej (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty).
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Nieprzedstawienie Zamawiającemu przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów wymienionych
w ust. 3 w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, będzie traktowane jako odmowa wykonawcy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy” i numer postępowania.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Millenium S.A. nr rachunku: 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201 z podaniem numeru postępowania.
4. Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej może być wystawione przez bank krajowy lub zagraniczny. Zaleca się, aby gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny była potwierdzona przez bank krajowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy.
6. Zamawiający zwróci 100% wartości ustalonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
7. W przypadku zamiaru złożenia zabezpieczenia w postaci poręczenia, gwarancji bankowej oraz gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty lub wzory dokumentów na trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, celem zweryfikowania dokumentu. Wzór ww. zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przekazać do opinii do Działu Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XX. INFROMACJE DOTYCZĄCE TRŚCI UMOWY
1. Udział w postępowaniu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 i 3a do SWZ, odpowiednio dla każdej części zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z terminami i warunkami określonymi w art. 264 ust. 1 i 2 ustawy.
3. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach, w drodze aneksu do umowy, w zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) uzasadnionym zmianą przepisów prawa lub wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
b) wstrzymania przez zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę). Warunkiem wprowadzenia takiej zmiany będzie wystąpienie sytuacji w której wykonywanie usługi nie będzie celowe. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenie czasu realizacji usługi tzn. wyłączenie ze świadczenia usługi do miesiąca w każdym roku obowiązywania umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie pisemnie, nie później niż 30 dni przed planowanym wyłączeniem,
c) wystąpienia siły wyższej , czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia, przy czym Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację przedmiotu umowy o wartości nie niższej niż 70% kwoty brutto wskazanej w ust 2. Z tytułu zmniejszenia zakresu zamówienia na zasadach określonych w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia,
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone proporcjonalnie do wielkości zamówienia, jednak zmniejszenie wynagrodzenia nie przekroczy 30%.
5. W przypadku zmiany terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.
6. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie wysokości wynagrodzenia
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.),
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
7. Postanowienia wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania zamawiającego na ich wprowadzenie.
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia, na podstawie ust. 6 obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa odpowiednio w ust. 6 pkt 1-4. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2-4, złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 13.
9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, na podstawie szczegółowego zestawienia z którego wynikać będzie kwota o jaką wzrasta wynagrodzenie pracowników świadczących usługi.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz zamawiającego, na podstawie szczegółowego zestawienia z którego wynikać będzie kwota o jaką wzrastają obciążenia wynagrodzeń pracowników świadczących usługi.
12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 4, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz zamawiającego, na podstawie szczegółowego zestawienia z którego wynikać będzie kwota o jaką wzrastają obciążenia wynagrodzeń pracowników świadczących usługę.
13. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 pkt 2-4 wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian wraz z wykazaniem ich wysokości. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w jaki sposób ww. zmiany wpłynęły na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności do złożenia wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie płacy minimalnej, kalkulacji kosztów pracy ww. pracowników wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia przed zmianą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego oświadczenia oraz dowodów potwierdzających wzrost kosztów odnoszących się bezpośrednio do realizowanego zamówienia.
14. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 ustawy zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych
z realizacją zamówienia na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
15. Zamawiający może rozwiązać umowę lub od umowy odstąpić, w następujących przypadkach:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub w przypadku, gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
16. W sytuacjach opisanych w ust. 15 umowa ulegnie rozwiązaniu, lub odpowiednio – zmniejszeniu ulegnie jej zakres, a wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia poza zapłatą wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy.
17. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię posiadanej umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy o ile dokument składany w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu jest nieaktualny.
Nieposiadanie przez Wykonawcę czynnej polisy ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy lub nieprzedłożenie kopii polisy ubezpieczeniowej w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w niezrealizowanej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
18. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz wszystkich osób biorących udział w realizacji umowy, zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy.
19. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić zamawiającego o każdej zmianie osób biorących udział
w realizacji zamówienia oraz danych i stanu faktycznego mających wpływ na realizację umowy.
20. Zmiana umowy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

ROZDZIAŁ XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
4) z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa porządkowa w budynkach UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.” nr FDP.2301.31.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Ogłoszenie
SWZ
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 4 – JEDZ
Załącznik nr 5 – Wykaz usług
Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik nr 9 – Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ
Załącznik nr 10 – Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr. FDP.2301.31.2021 – Usługa porządkowa w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – odpowiedzi na pytania (25.01.2022)ZOBACZ

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr. FDP.2301.31.2021 – Usługa porządkowa w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Informacja z otwarcia ofert (31.01.2022)ZOBACZ

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego nr. FDP.2301.31.2021 – Usługa porządkowa w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. – Wybór oferty najkorzystniejszej (15.02.2022)ZOBACZ

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube