Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Praca w niepewnych czasach – rekrutacja i kariera zawodowa w Europie i świecie

Harmonogram zajęć – ZOBACZ

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w module podnoszenia kompetencji – ZOBACZ

 


Serdecznie zapraszamy
studentów kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA
II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia
oraz II roku studiów stacjonarnych II stopnia

 

do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy na warsztaty:
„Praca w niepewnych czasach – rekrutacja i kariera zawodowa w Europie i świecie”

Zakres tematyczny warsztatów :
– poznanie swoich mocnych stron
– poznanie siebie wzajemnie w grupie
– ćwiczenie kompetencji miękkich
– ćwiczenie umiejętności zaprezentowania się w rozmowie z pracodawcą
– poznanie rynku pracy za granicą
– zapoznanie się z dokumentacją wymaganą do przyjęcia do pracy.

Liczba grup – 1 grupa
Liczba godzin – 30 h
Liczba osób – 10 osób

Koordynator szkolenia: mgr Magdalena Pietrusiewicz
(e-mail: magdalena.pietrusiewicz@ujk.edu.pl)
Planowany okres realizacji kursów: kwiecień 2022.
Warsztaty będą odbywać się w wymiarze 6 godzin w przedziale czasowym od 9.00 do 15.00 raz w tygodniu, w ustalonym dniu dogodnym dla studentów.
Rekrutacja trwa od 22 marca do 8 kwietnia 2022 r.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie do Biura Projektu wypełnionego przez studenta/-tkę Formularza zgłoszeniowego (https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/10/zarzadzenie-86-2019-regulamin-AR_WFH-z1.pdf)
z dołączonymi dokumentami/ kserokopiami dokumentów, potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji (Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów – liczba pkt = wysokość średniej; potwierdzenie – zaświadczenie z dziekanatu).
Zapisu można dokonać:
1. Osobiście w budynku Administracji (przy DS „Olimp”), pokój 3 (parter) Filii w Piotrkowie Trybunalskim w godzinach 9.00-14.00.
Należy dostarczyć wypełniony, wydrukowany i podpisany Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu. Formularz można pobrać także bezpośrednio w Biurze Projektu.

W razie problemów przy uzupełnianiu formularzu możliwy jest kontakt e-mailowy: rgudz@ujk.edu.pl. lub telefoniczny, w godzinach 9:00-14:00, telefon: 44 732 74 34
Do Formularza zgłoszeniowego kandydata do projektu należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji (jeśli kandydat posiada takie dokumenty).

Kryteria rekrutacji:

1. średnia z ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen z Dziekanatu
2. działalność w kole naukowym – źródło weryfikacji: zaświadczenie opiekuna koła naukowego; kserokopia legitymacji, umowy
3. działalność w organizacji studenckiej – innej niż koło naukowe – źródło weryfikacji:
zaświadczenie z organizacji studenckiej; kserokopia legitymacji, umowy
4. działalność w organizacji o charakterze wolontaryjnym/ charytatywnym – źródło weryfikacji: zaświadczenie organizacji o charakterze wolontaryjnym/ charytatywnym; kserokopia legitymacji, umowy
4. udział w dodatkowych praktykach zawodowych nie wynikających z planu studiów – źródło weryfikacji: umowa; porozumienie; zaświadczenie
Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu:
Dokumenty projektu:
1. Regulamin projektu pn. „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego w Piotrkowie Trybunalskim (od 1.11.2019 r. Filia w Piotrkowie Trybunalskim): https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/10/zarzadzenie-86-2019-regulamin-AR_WFH-regulamin.pdf
2. Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu: https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/10/zarzadzenie-86-2019-regulamin-AR_WFH-z1.pdf
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie: https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/10/zarzadzenie-87-2019-regulamin-AR_WNS-z2.pdf
4. Oświadczenie uczestnika projektu: https://bip.ujk.edu.pl/bip/files/2019/10/zarzadzenie-86-2019-regulamin-AR_WFH-z3.pdf

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube