Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zapytanie ofertowe – Przegląd serwisowy oczyszczalni ścieków z wymianą zużytych podzespołów nr ref. FDP.2302.07.2022 (24.05.2022)

Piotrków Trybunalski, dn.24.05.2022 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118

Znak Sprawy: FDP.2302.07.2022

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA
do złożenia oferty na wykonanie zadania:
(zapytanie ofertowe)


Przegląd serwisowy oczyszczalni ścieków z wymianą zużytych podzespołów

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo,
2) ma być napisana w języku polskim,

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

3. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1/ oferta wraz z formularzem propozycji cenowej wg załączonego wzoru – załącznik nr 1
2/ kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, uprawniającego pt. Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym i wykonywania określonych czynności i usług
3/ pełnomocnictwo jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana do reprezentacji Wykonawcy w dokumentach rejestrowych.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4. Opis sposobu obliczenia ceny składanej propozycji cenowej:
Cena powinna zawierać:
1) Wartość całości zamówienia określoną i zgodną z formularzem cenowym – załącznik nr 1
2) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług oraz podatku akcyzowym;
4) Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę musi również zawierać wszelkie koszty zawiązane z realizacją zamówienia.

5. Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 90481000-2 – eksploatacja oczyszczalni ścieków

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi – załącznik nr 2

6. Miejsce wykonania zadania :

Osiedle mieszkaniowe w Woli Bykowskiej zlokalizowane w Wola Bykowska 12, 97-306 Grabica.

7. Zamawiający udzieli zamówienia i podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę na przedmiotowe zadanie .
1) Ocenie podlega oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2) Oferty będą oceniane w oparciu o kryterium :
– cena brutto 100 %
w tym kryterium oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymują punkty liczone według wzoru :

Cena brutto najniższa/cena brutto badanej oferty x 100 = ….pkt

8. Informacje dodatkowe
1. Za terminowe i należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Filii UJK. Ustalona należność Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Płatność będzie realizowana w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

9. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dn.27.05.2022 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Piotrkowie Tryb., ul Słowackiego 114/118, Dział Zamówień Publicznych budynek Domu Studenta Olimp pokój nr 3 lub Kancelaria bud. B p. 26 .
2) Koperta z ofertą powinna być opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, oraz oznaczona w następujący sposób : ,, Przegląd serwisowy oczyszczalni ścieków z wymianą zużytych podzespołów” , nr sprawy FDP.2302.07.2022.” nie otwierać przed…. godzina……..
3) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisana na papierze i zeskanowana) przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
4) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji elektronicznej na adres : dzppt@ujk.edu.pl

5)Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Agnieszka Rogalska tel. 44 732 70 25 , e-mail: agnieszka.rogalska@ujk.edu.pl


10. Informacje o formalnościach , jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu, którego ofertę wybrano. W razie unieważnienia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej, informację o unieważnieniu zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

11. Informacje:

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem umowy, która musi być złożona na piśmie.
2. Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu pytania do treści ogłoszonego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione co najmniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania wniesione po tym terminie, Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.
3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy – FDP.2302.07.2022.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr FDP.2302.07.2022 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1 – 3 rozporządzenia 2019/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapytanie ofertowe z załącznikami .docx – ZOBACZ
Zapytanie ofertowe z załącznikami .pdf – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube