Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

F IIst nst

 

ZAPISZ SIĘ

Kierunek: Filologia angielska

 

Studia drugiego stopnia (4 semestry) niestacjonarne.

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2020-06-01 do 2020-10-04,
ogłoszenie wyników 2020-10-06,
składanie dokumentów od 2020-10-07 do 2020-10-10.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Wysokość czesnego: 4400 PLN (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 4

 

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent innych kierunków neofilologicznych

Od absolwentów innych kierunków neofilologicznych wymaga się potwierdzonej znajomości języka angielskiego na poziomie C1

Konkurs dyplomów

Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

Przedmioty:
ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
Ranking ocen

W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Przedmioty:
średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

 

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska

Konkurs dyplomów

Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

Przedmioty:
ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
Ranking ocen

W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Przedmioty:
średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

 

Absolwent kierunku filologia angielska

Konkurs dyplomów

Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 4

Przedmioty:
ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)
Ranking ocen

W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Przedmioty:
średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

 

 

Wymagane dokumenty:

  • – Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • – Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
  • – Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
  • – 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
  • – 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • – Teczka wiązana A4 – biała;

 

Sylwetka absolwenta

Ogólne cele kształcenia na kierunku filologia angielska studia drugiego stopnia:

– osiągnięcie poziomu biegłości językowej na poziomie C2 (język angielski) [wszystkie sprawności językowe: mówienie/komunikacja, czytanie, pisanie, słuchanie, kompetencja gramatyczna];

– osiągnięcie poziomu biegłości językowej na poziomie B2+ (język nowożytny – lektorat) [wszystkie sprawności językowe: mówienie/komunikacja, czytanie, pisanie, słuchanie, kompetencja gramatyczna];

– uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu literatury anglojęzycznej i współczesnego językoznawstwa, a także metodologii badań literaturoznawczych i językoznawczych;

– rozwinięcie umiejętności sprawnej komunikacji interpersonalnej;

– poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania źródeł informacji naukowej i rozwinięcie sprawności wykorzystania ich we własnej pracy badawczej;

– rozwój kompetencji osobistych i społecznych w procesie uczenia się;

– wykształcenie sprawności myślenia krytycznego, dokonywania analizy danych, prowadzenia badań;

– przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, przyjmowania obowiązków, współdziałania w zespole, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

– wykształcenie potrzeby dbałości o kulturę słowa;

– wykształcenie potrzeby stałego podnoszenia własnych kompetencji zawodowych;

– wykształcenie umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych w oparciu o poznane metodologie;

– przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza, również tekstów specjalistycznych;

– wykształcenie umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną odnoszącą się do różnych zawodowych obszarów aktywności człowieka;

– poszerzenie znajomości języka biznesu;

– uzyskanie wiedzy z zakresu teorii przekładu;

– wykształcenie umiejętności prowadzenia badań nad terminologią specjalistyczną;

– wykształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji i wykonywania prezentacji na tematy związane z ekonomią, gospodarką, funkcjonowaniem przedsiębiorstw;

Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku filologia angielska zdobędą pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Osiągną wysoki poziom znajomości języka angielskiego (poziom C2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) i drugiego języka nowożytnego (poziom B2+). Ponadto program studiów uwzględnia przedmioty dotyczące kultury i społeczeństwa Ameryki Łacińskiej, społeczeństwa obywatelskiego, literatury europejskiej, sposobów sprawnego wyszukiwania i doboru informacji naukowych oraz szeroko pojętych kompetencji osobistych i społecznych, co wpłynie na efektywność procesu uczenia się i funkcjonowania w środowisku zawodowym. Studenci zostaną przygotowani do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i tym samych podjęcia studiów trzeciego stopnia. W zależności od realizacji wariantów programu (wybór przedmiotów fakultatywnych) studenci zdobędą szeroką wiedzę dotyczącą specyfiki pracy tłumacza i różnorodnych typów przekładów. Studia umożliwią również przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Alternatywny wariant umożliwi zdobycie wszechstronnej wiedzy z obszaru działalności biznesowej i języka biznesu, z uwzględnieniem przygotowania do pracy w środowisku międzynarodowym. Absolwenci studiów będą się wyróżniać znajomością języków specjalistycznych (profesjolektów). Absolwenci kierunku filologia angielska, zależnie od zrealizowanego wariantu programu, znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeń lub firmach prowadzących współpracę z kontrahentami zagranicznymi, poszukującymi pracowników z biegłą znajomością biznesowego języka angielskiego.

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube