Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

A eng Ist st

Sign up

Programme: Administration (in English)                                

First degree studies – Bachelor, full-time

DESCRIPTION:

Students in the field of Administration acquire knowledge, social competences and, above all, skills enabling social – oriented, public-spirited attitudes; they get comprehensive preparation for performing various social roles, for performing various functions (including managerial functions) in the broadly understood administration, both in public (government and local-government) and business administration, as well as in non-public institutions and entities. Studying in this field is aimed primarily at preparing modern administration specialists, professional future officials to perform tasks related to work in public-sector institutions. The abovementioned skills and attitudes are incorporated in the theoretical and practical knowledge gained during the studies of issues related to the sphere of public administration, as well as knowledge of fundamental economic, social and legal institutions.

 

As part of the program, the student has an opportunity to choose one of two thematic blocks:

– local government finances – choosing this block of subjects, the student acquires and expands knowledge of the specifics of budgetary accounting, financial reporting and auditing in units of the public-finance sector, obtains knowledge of social policy and public official ethics. The knowledge is also applicable to the private sector.

 

– municipal economy and real estate management – choosing this block of subjects, the student acquires and expands knowledge of the specificity of municipal economy, its legal regulations and administration of municipal units. S/he learns the legal aspects of spatial development (with elements of construction law) and real estate management. The knowledge is also applicable to the private sector.

 

IMPORTANT DATES:

1ST ADMISSION TERM

Registration from 2022-06-01 to 2022-09-14,

Information about results 2022-09-16,

Bringing documents from 2022-09-17 to 2022-09-23.

2ST ADMISSION TERM

September 2022 – exact dates will be given in August

Number of students accepted: 25

Recruitment fee: PLN 85

The minimum number of points required to qualify: 25

Tuition fee: (10000) per year (payable in 8 instalments)

 

ADMISSION REQUIREMENTS:

Programme admission is carried out on a competitive basis based on the marks in the secondary school final examination in the following subjects:

 • One of the modern European languages: Polish, Russian, English, Spanish, French, German or Italian.
 • History or Geography

Moreover, a candidate should demonstrate his/her ability to study in English by providing an English certificate or taking an online English exam.

Accepted documents confirming the knowledge of English are, e.g.:

 • Cambridge English First- FCF,
 • IELT 5-6.5,
 • TOEFL iBT 87-105

In the lack a certificate confirming knowledge of English, the candidate should take a B2 level English exam.

The online English exam will take place on September 15, 2022. The timing will be set individually.

 

APPLICATION PROCESS:

rekrutacjapt@ujk.edu.pl

Zapisz się/Sign up

Once you are accepted please provide us with the following:

 • Printed online form (the accuracy of the data contained in the form is confirmed by the candidate’s signature);
 • Photocopy of the legalized/apostilled secondary school-leaving certificate (together with the original for authentication conducted by the University);
 • 1 paper photograph that complies with the requirements set for issuing ID cards (same as the digital photo attached to the online registration form);
 • A4 white binding folder

 

Zapisz się

 

 

Kierunek: Administration

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Terminy:
rejestracja od 2022-06-01 do 2022-07-10,
ogłoszenie wyników 2022-07-12,
składanie dokumentów od 2022-07-13 do 2022-07-18.

Limit miejsc: 35
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 25
Wysokość czesnego 10 000 PLN na rok (płatne w 8 ratach)

 

OPIS

Studia prowadzone w języku angielskim.

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim:
– Cambrige English First- FCF,
– IELT 5-6.5,
– TOEFL iBT 87-105
Z konieczności dokumentowania poziomu znajomości języka angielskiego stosownym certyfikatem zwolnieni są:
– kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin maturalny w języku angielskim,
– studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci studiów kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska,
– absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność język angielski).

W przypadku braku certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, kandydat przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2.

Egzamin odbędzie się 11 lipca 2022 r.

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent z maturą międzynarodową IB    
     1. Konkurs świadectw

        Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        3. geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

Absolwent z nową maturą    – sprawdź swoje szanse
     1. Konkurs świadectw

        Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        3. geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

Absolwent ze starą maturą    
     1. Konkurs świadectw

        Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        3. geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie    

Wymagane dokumenty:

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
 • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

The aim of learning is to transfer knowledge in the field of broadly understood social sciences, including in particular the legal and administrative sciences. Students in the field of administration acquire knowledge, social competences and, above all, skills enabling proactive, public-spirited attitudes; they obtain comprehensive preparation for performing various social roles, for performing various functions (including managerial functions) in the broadly understood administration, both in public (government and local-government) and economic administration, as well as in non-public institutions and entities. They also gain competences related to civic education and the ability to get across relevant content. Knowledge of administration is one of the essential elements of the competence of the modern official regardless of the place in which he or she will be employed. Studying in this field is aimed primarily at preparing modern administration specialists, professional future officials to perform tasks related to work in public-sector institutions. The abovementioned skills and attitudes are embedded in the theoretical and practical knowledge gained during the studies of issues related to the sphere of public administration, as well as knowledge of fundamental economic, social and legal institutions.

The programme of studies in this field includes both basic subjects, such as: fundamentals of jurisprudence, history of administration, fundamentals of constitutional law, administrative law, administrative proceedings, administration studies, civil-law forms of administration, etc. The cycle of classes is supplemented with the subject outline history of the region intended to introduce the student to the specificity of regional administration. In addition, the programme has been supplemented, among others, with classes such as: legal logic, philosophy of law, and public official ethics.

The student will have language skills in accordance with the requirements of the European System of Language Description described for the B2 level.

The programme of studies in the field of administration emphasizes the combination of knowledge and skills with values, ethics and desirable professional attitudes. The student will acquire the skills of self-education and adaptation to the conditions of changing environment, which in the learned profession is extremely important and constitutes the basis for maintaining the acquired competence.

As part of the program, the student has the opportunity to choose two thematic blocks:

local government finances – choosing this block of subjects, the student acquires and expands knowledge of the specifics of budgetary accounting, financial reporting and auditing in units of the public-finance sector, obtains knowledge of social policy and public official ethics.

municipal economy and real estate management – choosing this block of subjects, the student acquires and expands knowledge of the specificity of municipal economy, its legal regulations and administration of municipal units. S/he learns the legal aspects of spatial development (with elements of construction law) and real estate management.

Studies in the field of administration will give graduates knowledge based on current Polish and EU law, as well as knowledge of basic legal institutions, interpretation and application of law. The graduate has the knowledge necessary to take up employment in local government units at all levels (city and municipal offices, district authorities, inter-municipal associations, etc.) and other self-government organizational units (including municipal and communal social help centers, district help centers, cultural centers, e.t.c.). The graduate acquires knowledge of communication techniques in the workplace, of using available means of information and office technology, of participating in group work as well as organizing and managing small teams. The graduate is prepared for professional activity under conditions of Poland’s membership in the European Union.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube