Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Ppiw mag nst

 

Zapisz się

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Studia jednolite magisterskie (10 semestrów) niestacjonarne.

Terminy:
rejestracja od 2020-10-16 do 2020-10-18,
ogłoszenie wyników 2020-10-19,
składanie dokumentów od 2020-10-20 do 2020-10-21.

 

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Wysokość czesnego: 4600 PLN (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

 

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent z maturą międzynarodową IB    
        1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        4. biologia lub
        geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

Absolwent z nową maturąsprawdź swoje szanse
        1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        4. biologia lub
        geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

Absolwent ze starą maturą    
        1. Konkurs świadectw

        Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski
        4. biologia lub
        geografia lub
        historia lub
        wiedza o społeczeństwie

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

Koncepcją kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie studenta do zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. W toku jednolitych studiów magisterskich o profilu ogóloakademickim student zdobędzie złożoną wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Będzie przygotowany do kompetentnego wykorzystywania w praktyce pedagogicznej interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu różnych przedmiotów realizowanych w toku studiów.

Celem strategicznym jest zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie, tak by absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z programem kształcenia i byli tym samym przygotowani do wyzwań w zmieniającej się rzeczywistości społecznej oraz do potrzeb rynku pracy. Swoją postawą reprezentowali wysokie standardy etyczne i zaangażowanie w działalność zawodową.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy ogólnokierunkowej pozwolą na przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Zdobyte wiadomości z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pozyskane umiejętności wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III, a także nabyte kompetencje społeczne wpisujące się w formułę edukacji ustawicznej. Efekty kształcenia umożliwią realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Studia obejmą treści z zakresu podstawy edukacji pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podstawy psychologii dla nauczycieli, dydaktyk szczegółowych, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto zagadnienia z zakresu alternatywnych form kształcenia, nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Student uzyska przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, w tym do kreatywnej pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach początkowych, zapozna się z organizacją pracy przedszkola i szkoły oraz elementami prawa oświatowego.

Dzięki efektom kształcenia w zakresie umiejętności student będzie potrafił dokonać nie tylko obserwacji zjawisk pedagogicznych w przedszkolu i w szkole, ale również będzie umiał podjąć odpowiednie działania w celu rozwiązania zaistniałych problemów edukacyjnych i wychowawczych. Będzie potrafił dokonać diagnozy potrzeb każdego ucznia zarówno zdolnego, jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będzie motywował ucznia do nauki szkolnej i rozwijania swoich zainteresowań oraz umiejętnie dostosowywał metody dydaktyczne w celu uzyskania pożądanych efektów kształcenia.

Uzyskane kompetencje społeczne pozwolą na efektywną pracę zespołową w gronie pedagogicznym oraz na współpracę z rodzicami wychowanków/uczniów, jak i ze specjalistami placówek wspierających funkcje przedszkola i szkoły. Kierując się dobrem dziecka i stojąc na straży przestrzegania jego praw będzie współdziałał z przedstawicielami instytucji i placówek, w działalność których wpisana jest idea podmiotowego traktowania dziecka.

Dopełnieniem treści teoretycznych w programie kształcenia kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest umiejętnie połączenie ich z praktycznym przygotowaniem studenta do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.

Program kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uwzględnia zapotrzebowanie społeczne oraz zmiany na regionalnym i krajowym rynku pracy. Ponadto jest zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli oraz założeniami Polskich Ram Kwalifikacji. Absolwenci znajdą zatrudnienie na lokalnym rynku pracy, tj. w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych również w tych, z którymi Instytut ma nawiązaną współpracę. Placówki te, będące interesariuszami zewnętrznymi INP, po zapoznaniu się z programem kształcenia tworzonego kierunku wyraziły pozytywną opinię zgodności efektów kształcenia z potrzebami edukacyjnymi lokalnego rynku pracy.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube