Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Stypendium socjalne

 

Do dnia 30 września 2020 r. studenci ubiegający się o przyznanie świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1-3, składają wnioski, wraz z kompletem wymaganych dokumentów za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe (pocztą tradycyjną) lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail pracowników dziekanatów właściwych do spraw socjalnobytowych studentów, opublikowanych na stronach internetowych wydziałów/filii. W przypadku skorzystania z poczty elektronicznej dopuszcza się złożenie kompletu dokumentów w formie skanów. Za datę złożenie dokumentów uznaje się datę ich wysłania. W razie wątpliwości ciężar udowodnienia daty wysłania spoczywa na studencie.

Za dochód utracony –określony w ust. 16 załącznika nr 27do Regulaminu –uznaje się także obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, na zasadach określonych w art. 15 oa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

 

1. Stypendium socjalne może otrzymywać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawnia go do ubiegania się o takie stypendium.
2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Ocena spełnienia przesłanek do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości następuje na podstawie zaświadczenia, o jakim mowa w ust. 21 oraz wniosku studenta. Przedłożenie zaświadczenia jest obligatoryjne.

4. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w terminie, o którym mowa w § 19ust. 1, składa, do właściwej KS, za pośrednictwem dziekanatu komplet wymaganych dokumentów.

5. Data przyjęcia dokumentów jest odnotowywana przez pracownika dziekanatu na wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

6. Jeżeli student nie złożył w terminie kompletu dokumentów, KS ma obowiązek zawiadomić pisemnie studenta o konieczności uzupełnienia dokumentacji w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów podpisuje przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Komisji.

7. Jeżeli student nie uzupełni kompletu dokumentów w powyższym terminie, wniosek pozostanie bez rozpoznania, o czym KS zawiadamia studenta w formie pisemnej.

8. Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód studenta lub rodziny studenta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.11

9. W przypadku utraty dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium lub po tym roku, ustalając dochód w rodzinie studenta nie uwzględnia się dochodu utraconego.

10. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium, dochód rodziny ustala się uwzględniając kwoty uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.

11. Wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta oblicza się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Szczegółowe zasady obliczania dochodu zamieszczono w załączniku do Regulaminu.

12. Student ma obowiązek zgłosić zmiany w dochodzie i składzie rodziny lub inne zmiany mające wpływ na prawo lub wysokość pobieranego stypendium socjalnego, w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu stanowi załącznik do Regulaminu.

13. W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego i jego wysokość ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
14. W razie uzyskania dochodu, który powoduje utratę prawa lub zmianę wysokości stypendium socjalnego, dochód przelicza się od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana dochodu.

15. Zmiany w składzie rodziny lub inne, mające wpływ na prawo lub wysokość pobieranego stypendium socjalnego skutkują przeliczeniem dochodu od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek o ponowne przeliczenie dochodu wraz z kompletem dokumentów.

16. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

17. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.

18. Studentowi prowadzącemu pozarolniczą działalność gospodarczą lub studentowi, którego jeden z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą, dochód oblicza się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego albo oświadczenia o wysokości dochodu uzyskanego z tej działalności w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ma być przyznane stypendium socjalne.

19. Studentowi prowadzącemu produkcję działu specjalnego lub studentowi, którego jeden z członków rodziny prowadzi produkcję działu specjalnego za dochód przyjmuje się deklarowany dochód do Urzędu Skarbowego.12

20. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (j.t. Dz. U.z 2020r. poz. 333) z ostatniego roku kalendarzowego przed złożeniem wniosku. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.
21. KS lub OKS odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
22. KS lub OKS może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 21, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
23. W przypadku przedstawienia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej właściwego miejscu zamieszkania studenta i jego rodziny, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, o której mowa w odrębnych przepisach, uznaje się to jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.

OBOWIĄZEK PRZY DOCHODZIE NA CZŁONKA RODZINY POMIĘDZY 0 a 528 ZŁ

W przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie od 0 do 528 zł obowiązkowe jest przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny, obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie)do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi zawierać informacje aktualne w bazowym roku kalendarzowym oraz w roku bieżącym, aby mogło przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.
Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek odmówić przyznania stypendium socjalnego studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej właściwego miejscu zamieszkania studenta i jego rodziny, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, o której mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.
Na podstawie art. 88 ust 5 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący opisał i udokumentował źródła utrzymania rodziny.
Uznanie przez Komisje Stypendialną faktu, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.


Załączniki do ubiegania się o stypendium socjalne:
Załącznik 1,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,25,
Załączniki do pobrania tutaj

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube