Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Archiwum Filii

Osoba prowadząca: mgr Renata Matuszak

e-mail: archiwumpt@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 59, (44) 732 77 00 wew. 8167
fax: (44) 732 77 05
lokalizacja: ul. Słowackiego 114/118; 97-300 Piotrków Trybunalski
„Olimp” – pok. nr 1 (biuro i magazyn)
Budynek B – (magazyn)

W dniach 23-31.03.2023 r. Archiwum Filii UJK będzie nieczynne – urlop wypoczynkowy.

 

Udostępnianie akt – ZOBACZ

Archiwum Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim zostało utworzone na podstawie decyzji dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim w 1994 roku. Działa w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164), Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015, poz. 1743 ze zm.), Ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.), Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do Uchwały Nr 119/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu UJK w Kielcach oraz inne nie wymienione powyżej przepisy i akty prawne.

Archiwum Filii UJK merytorycznie działa pod nadzorem Archiwum Państwowego w Kielcach. W myśl Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164) Archiwum Filii UJK stanowi element państwowej sieci archiwalnej.

Zadania Archiwum Fili UJK obejmują m.in.: przejmowanie i gromadzenie dokumentacji wytworzonej przez komórki organizacyjne Uczelni, udostępnianie zgromadzonej dokumentacji na potrzeby wszystkich komórek organizacyjnych Uczelni, kadry naukowej i studentów oraz innych organów, w tym: kontroli, ścigania i wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Archiwum Filii UJK pełni rolę konsultanta w zakresie postępowania z dokumentacją oraz stanowi ogniwo kontaktowe w Archiwum Państwowym w Kielcach. Jako komórka organizacyjna Uczelni jest inicjatorem brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania oraz komórką właściwą do przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego terytorialnie archiwum państwowego.

Zasób Archiwum Filii UJK na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi 850,50 mb. dokumentacji aktowej kat. A i B, co stanowi 70 304 jednostki inwentarzowe. Na zasób Archiwum Filii UJK składa się dokumentacja związana z działalnością statutową Uczelni, dokumentacja osobowo-płacowa oraz dokumentacja osobowa i prace kwalifikacyjne absolwentów Uczelni z lat 1961-2020.

Archiwum Filii UJK współpracuje z Krajowym Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Oddział w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie zajęć praktycznych w ramach kursów kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia, będących elementem zawodowego kształcenia ustawicznego.

Pracownik Archiwum Filii UJK bierze aktywny udział w życiu naukowym oraz inicjatywach realizowanych przez komórki organizacyjne Uczelni, m.in. poprzez uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych, a także udział w pracach Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz jego łódzkiego Oddziału.

Publikacje nt. Archiwum Filii UJK:

•  Matuszak T., Kancelaria i archiwum zakładowe jako miejsce ćwiczeń studentów archiwistyki, [w:] Archiwistyka na studiach historycznych, pod red. W. K. Roman, Toruń 2002, s. 117-122.
•  Matuszak T., Archiwum zakładowe Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim i jego rola w zakresie upowszechniania wiedzy i praktyki archiwalnej, „Archiwista Polski”2003, nr 4 (32), s. 47-51.
Publikacje pracownika Archiwum Filii UJK:
•  Matuszak R., Etyka a zawód archiwisty, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2010, T. 11, s. 207-222 (www.ihpt.pl).

Publikacje pracownika Archiwum Filii UJK:
• Matuszak R., Etyka a zawód archiwisty, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2010, T. 11, s. 207-222 (www.ihpt.pl).
• Matuszak R., Matuszak T., Sprawozdanie z II Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych Teoria archiwalna. Wczoraj – dziś – jutro, Toruń, 3-4 grudnia 2009 r., „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2011, T. 12, s. 215-217 (www.ihpt.pl).
• Matuszak R., Matuszak T., Sprawozdanie z konferencji Podręczniki archiwalne od koncepcji do realizacji, Toruń, 16 listopada 2011 r. oraz III Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Toruń 17-18 listopada 2012 r. (Obchody 60-lecia toruńskiej archiwistyki), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2012, T. 13, s. 309-313 (www.ihpt.pl).

50 lat UJK

Komunikaty i ogłoszenia

 

 

 

Nasz profil na Facebook
YouTube