Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ABK Losy absolwentów

 
Losy absolwentów
    

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie,

zanim staniesz się Absolwentem Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim wyraź zgodę na udział w badaniu losów absolwentów. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.

Badanie umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy o tym, co sądzicie o warunkach studiów, programach nauczania, jakości i przydatności studiów w uzyskaniu zatrudnienia. Monitorowanie Waszych karier pozwoli na dostosowywanie oferty Uniwersytetu do wymogów rynku pracy.

 
CEL MONITOROWANIA
Celem monitorowania jest uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów UJK na ryku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem wykształcenia oraz poznanie opinii na temat przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w procesie kształcenia, z punktu widzenia potrzeb i wymagań stawianych przez współczesny rynek pracy. Wyniki ankiet pomogą udoskonalić ofertę dydaktyczną Uczelni oraz dostosować kierunki studiów i programy kształcenia do potrzeb rynku pracy.
 
ADRESACI BADANIA
Monitorowanie obejmuje każdy rocznik absolwentów opuszczających mury Uniwersytetu, począwszy od roku 2011/2012. Dotyczy wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.
 
METODYKA ZBIERANIA DANYCH
Badanie prowadzone jest metodę panelową, dzięki której istnieje możliwość uchwycenia dynamiki zmian w ścieżkach zawodowych absolwentów.
Respondenci testowani są trzykrotnie:
      1.  – po sześciu miesiącach od daty złożenia egzaminu dyplomowego,
      2.  – po trzech latach od daty złożenia egzaminu dyplomowego,
      3.  – po pięciu latach od daty złożenia egzaminu dyplomowego.
Badanie realizowane jest za pośrednictwem platformy internetowej.
 
NARZĘDZIE BADAWCZE
Narzędzie badania stanowi kwestionariusz ankiety zamieszczony jako podstrona na stronie internetowej Akademickiego Biuro Karier – link do ankiety absolwent otrzymuje po ukończeniu edukacji na Uniwersytecie.
 
Pytania w kwestionariuszu pogrupowane są w obszary tematyczne, pomagające bliżej poznać związki zachodzące między treściami programów kształcenia, procesem studiowania, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych absolwentów.
 
WYKORZYSTANIE DANYCH
Udzielane odpowiedzi mają charakter poufny – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wyniki prezentowane są wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym.
 
REALIZACJA BADANIA
Procedurę badawczą poprzedza zebranie – przed złożeniem egzaminu dyplomowego – Oświadczeń o wyrażeniu zgody na udział w badaniu i przetwarzanie danych osobowych. Na ich podstawie zostają wprowadzane do systemu Uczelnia.XP stosowne informacje – o wyrażeniu zgody lub braku zgody na udział w badaniu. Po złożeniu egzaminu dyplomowego następuje aktualizacja statusu studentów. W oparciu o wygenerowane adresy e-mailowe, wysłane są drogą elektroniczną w stosownych terminach (po 6 miesiącach, trzech i pięciu latach od ukończenia studiów) personalizowane linki do formularza ankiety, z prośbą o jej wypełnienie.
 
PODSTAWA PRAWNA
Regulacje zewnętrzne:
a. art. 13a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
b. art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zm.)
c. § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445 ze zm.)
Regulacje wewnętrzne:
a. § 3 ust. 2 pkt.5 oraz § 4 ust. 1 pkt.1 Uchwały Senatu nr 26/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
b. Zarządzenie Rektora nr 58/2013 z dnia 13 września 2013 roku w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia ze zm.

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube