Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Studenci z niepełnosprawnościami

 STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWONOŚCIAMI 

 

Stanowisko ds. studenckich
Prosimy o kontakt z Małgorzatą Mikicińską-Kołek
e-mail: malgorzata.mikicinska-kolek@ujk.edu.pl

telefon: (44) 732 74 00
miejsce: budynek A, pok. 7
godziny pracy: 7.30-15.30

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami – ZOBACZ

 


Z dniem 01 marca 2022 r. rusza nabór wniosków w programie „Aktywny samorząd 2022”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – Czytaj więcej

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – ZOBACZ

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – ustalenia szczegółowe – ZOBACZ

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – wykaz dokumentów – ZOBACZ

 

Studenci z niepełnosprawnościami

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 426.
 2. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 3. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.
 4. Wniosek wraz z orzeczeniem organu orzekającego o rodzaju i stopniu niepełnosprawności składany jest w jednostce właściwej ds. osób z niepełnosprawnością, której pracownicy weryfikują złożone dokumenty i przekazują do właściwej KS.
 5. Jeżeli niepełnosprawność studenta zostanie orzeczona w trakcie roku akademickiego student może ubiegać się o stypendium dla niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym 13 wniosek został złożony.
 6. Jeżeli termin obowiązywania orzeczenia zawierającego określony symbol przyczyny niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, to wypłata stypendium zostaje wstrzymana.
 7. Student powinien dostarczyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wystawienia w/w orzeczenia.
 8. Wznowienie wypłaty z wyrównaniem za miesiące, w których stypendium zastało wstrzymane nastąpi od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student dostarczy kolejne orzeczenie stanowiące kontynuację orzeczenia.
 9. Jeżeli student dostarczy w ciągu roku akademickiego orzeczenie z innym niż dotychczas symbolem przyczyny niepełnosprawności, niebędące kontynuacją poprzedniego orzeczenia, orzeczenie traktowane będzie jak nowe i wypłata nastąpi od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
 10. Jeżeli student dostarczy w ciągu roku akademickiego dokument potwierdzający uzyskanie wyższego stopnia niepełnosprawności (z tym samym symbolem przyczyny niepełnosprawności), przysługuje mu świadczenie w odpowiednio wyższej wysokości z wyrównaniem za okres, od którego nabył on uprawnienie do wyższego stopnia niepełnosprawności. Złożenie dokumentu jest traktowane jak wniosek do którego wydaje się decyzję w rozumieniu art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. W przypadku, gdy student dostarczy w ciągu roku akademickiego dokument potwierdzający uzyskanie niższego stopnia niepełnosprawności (z tym samym symbolem przyczyny niepełnosprawności), który uchyla w całości wcześniej złożony dokument o wyższym stopniu niepełnosprawności, student po otrzymaniu stosownej decyzji zobowiązany jest zwrócić nadpłatę świadczenia.

Wzory dokumentów, które należy złożyć przy ubieganiu się o stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami:

– wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

– oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

– oświadczenie o numerze konta bankowego

– oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

– kwestionariusz rejestracyjny dla osób ubiegających się o pomoc w Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJK: //unipt.pl/wp-content/themes/ujk/pliki/student/niepelnosprawni/Kwestionariusz-rejestr-niepelnosprawni-UJK.pdf

 

Załączniki do pobrania: 2, 5, 25, 26

https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_169_2020.html


Projekt „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie” realizuje projekt „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”. Odbywa się on w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Uczelnia dostępna”. Projekt skupia się przede wszystkim na likwidacji barier w dostępie do kształcenia wyższego, a także na wprowadzeniu zmian organizacyjnych oraz podniesieniu świadomości i kompetencji pracowników Uniwersytetu.
Inicjatywa dąży do: poszerzenia oferty Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami na co składają się: likwidacja barier architektonicznych, technologie wspierające, zwiększona dostępność, wsparcie w zakresie edukacji oraz szkolenia dla kadry uniwersyteckiej. W związku z projektem wprowadzono możliwość konsultacji telefonicznej z zakresu doradztwa edukacyjnego, zarówno dla studentów z niepełnosprawnościami jak i dla wykładowców. Dyżury odbywać się będą we wtorki, pełnić je będzie dr Zofia Okraj w godzinach od 8:00-11:00 pod numerem telefonu: 662 152 233, adres e-mail: zofia.okraj@ujk.edu.pl , także w poniedziałki dr Edyta Laurman-Jarząbek w godzinach 9:00-12:00, tel. 519 392 016, e-mail: edyta.laurman-jarzabek@ujk.edu.pl. Dyżury i konsultacje telefoniczne mają również na celu uzgodnienie z wykładowcami odpowiednich strategii i rozwiązań edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, odbywać się będą również dyżury psychologów/terapeutów, którzy będą udzielać wsparcia psychologicznego studentom, a także skupią się na wdrażaniu nauczycieli akademickich w specyfikę pracy z osobami z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Odpowiedzialna za to będzie pani mgr Joanna Woźniak ze Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”. Konsultacje będą odbywały się pod numerem telefonu: 533 327 044.
Projekt skupia się również na zapewnieniu odpowiedniej dostępności, a także wspieraniu w zakresie edukacji. W ramach inicjatywy odbywać się będą wyjazdy do innych ośrodków akademickich, celem poznania rozwiązań skierowanych do zapewnienia odpowiedniego dostosowania budynków i usług skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami. Co więcej, odbywać się będą szkolenia, służące podniesieniu świadomości problematyki niepełnosprawności. Organizować je będzie również Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Przedstawione tam zostaną różne rodzaje niepełnosprawności oraz wynikające z nich specyficzne potrzeby, instrukcje jak udzielać wsparcia oraz reagować w sytuacjach kryzysowych.
Studenci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie w postaci: stypendium dla osób niepełnosprawnych, asystencji w przygotowaniu notatek, asystencji w przemieszczaniu się, możliwości wnioskowania o dodatkowe godziny z przedmiotów, wypożyczenie dyktafonu, a także na pomoc pracowników z Działu do Spraw Studentów Niepełnosprawnych – zgłaszanie uwag, rozwiązywanie problemów. Staramy się, aby nasz Uniwersytet był dostosowany do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, tak aby studiowanie było ogólnodostępne i nie sprawiało żadnych problemów.


Zarządzenie nr 88/2020
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 24 kwietnia 2020 roku

zmieniające zarządzenie nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – ZOBACZ


Informacja dla osób niepełnosprawnych dotycząca zmian, które wprowadza nowelizacja Tarczy Antykryzysowej – i tutaj odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/tarcza-antykryzysowa-najwazniejsze-zmiany-dla-dofinansowan-do-wynagrodzen-pracownikow-niepe/


Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami składa się z dwóch współdziałających ze sobą jednostek organizacyjnych: Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Punktu Interwencji Kryzysowej.

Wspieramy:

Studentów z różnymi rodzajami i stop­niami niepełnosprawności;
Osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym;
Osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku;
Studentów potrzebujących pomocy i kon­sultacji specjalistów w sytuacjach kry­zysu życiowego.

Wszelkie informacje udzielane pracownikom Centrum są objęte zasadą poufności, a konsultacje odbywają się w warunkach zapewniających pełną dyskrecję.

Informujemy, że od dnia 12.09.2019 r. obowiązuje nowy Regulamin Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Uchwała Senatu Nr 169/2019 z dnia 12.09.2019 r.

Regulamin studiów (Uchwała senatu nr 169/2019 z dnia 12 września 2019)

§7 ust. 3 w/w Regulaminu brzmi:
Wszelkie sposoby zapewnienia studentowi z niepełnosprawnością lub przewlekle choremu uczestnictwa w społeczności akademickiej regulują szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych wobec studentów z niepełnosprawnościami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz odrębne przepisy obowiązujące w Uczelni.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów

Wyciąg z Procedury zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia będącej częścią Wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia UJK. Cała procedura do pobrania w pliku zip.

Zarządzenie Rektora Nr 3/2017 – w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami.

Zarządzenie Rektora Nr 2/2011 – w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia I Rehabilitacji.

Uchwała Senatu Nr 45/2010 – w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.

Witamy na stronie Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Nasza Sekcja została utworzona by wspierać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwiać im równy dostęp do oferty dydaktycznej uczelni. Dążymy do tego aby każdy miał równe szanse i nie był ograniczany w możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społeczności akademickiej z powodu niepełnosprawności lub trudności w uczeniu się.

Z usług naszej sekcji mogą skorzystać studenci UJK oraz kandydaci na studia, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Oferta dla studentów:

udzielamy informacji o możliwości wsparcia w studiowaniu,
informujemy o stypendiach oraz innych świadczeniach dla studentów
z niepełnosprawnościami.

Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem na uczelni, związanych z niepełno­sprawnością w tym m.in:

– dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z egzaminatorem,
– adapta­cja materiałów dydaktycznych,
– dostosowanie miejsca nauki studenta odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
– wspieramy różne formy aktywności naukowej, kulturalnej i społecznej studentów z niepełnosprawnościami.

Oferta dla kandydatów na studia:

udzielamy informacji telefonicznie oraz w formie elektronicznej o możliwo­ściach studiowania osób z niepełno­sprawnościami w Uniwersytecie,
współpracujemy przy organizacji procesu rekrutacji na studia poprzez uwzględnienie potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Oferta dla pracowników Uniwersytetu:

udzielamy konsultacji w zakresie wspierania osób z niepełno­sprawnościami w procesie studiowania,
organizujemy i współorganizujemy szkolenia oraz warsztaty w zakresie wyrównywania szans w studiowaniu osób z niepełno­sprawnościami,
oferujemy pomoc we wprowadzaniu i stosowaniu rozwiązań alternatywnych wobec studentów z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do korzystania z organizowanego przez nas wsparcia wszystkich studentów (w szczególności tych z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności). Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie a informacje, które zostają nam przekazane są poufne.

 

Usługi asystenckie

Zarządzenie Nr 154/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami studiującym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_154_2019.html

 


Ubezpieczenia Zdrowotne


Ubezpieczenie zdrowotne studentów po 26 roku życia:

Jeżeli student łącznie spełnia poniższe warunki:

–  ukończył 26 lat ,

–  nie pracuje,

–  nie posiada żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego

 winien zgłosić się z dowodem osobistym do Działu Spraw Studenckich do pokoju 24 w budynku B lub do akademika pok. 10A, celem wypełnienia stosownych dokumentów.

 • Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli I stopień studiów (złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego) tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów. Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.
 • Zgodnie z powyższym absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmują naukę na studiach II stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić się do Działu Spraw Studenckich po immatrykulacji tj. po 1 października celem wznowienia ubezpieczenia.

Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty współmałżonka,
 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka.

 


 

 

 • Usługi asystenckie

Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z usług asystenckich. Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom niepełnosprawnym studiującym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – POBIERZ

Szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych wobec studentów niepełnosprawnych – POBIERZ

Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 stycznia  2011 roku w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz zasad działania tej jednostki – CZYTAJ

 

 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – więcej informacji

 • Wypożyczanie elektronicznego sprzętu przenośnego

Uprzejmie informujemy, że studenci z niepełnosprawnością uniemożliwiającą samodzielne sporządzanie notatek mogą nieodpłatnie wypożyczać dyktafony w celu nagrywania zajęć. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 44-732-74-45) lub dss@unipt.pl

 

STANOWISKO KOMPUTEROWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

W ramach likwidacji barier w dostępie do informacji Czytelnia Ogólna Biblioteki Filii UJK uruchomiła specjalistyczne stanowisko komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko zostało wyposażone w oprogramowanie odczytujące zawartość ekranu, dając możliwość osobie niepełnosprawnej wzrokowo pełnego i swobodnego korzystania z dostępnych zasobów informacyjnych.

W skład zestawu wchodzi 27” panoramiczny monitor LCD oraz oprogramowanie umożliwiające powiększanie wyświetlanego obrazu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość skorzystania ze skanera, który wraz z oprogramowaniem OCR i wspomnianym syntezatorem mowy umożliwi odczytywanie dostępnych w Bibliotece zasobów tradycyjnych.

Do dyspozycji osób niedowidzących dostępna jest przenośna lupa elektroniczna oraz stacjonarny powiększalnik ekranowy.

Ze sprzętu specjalistycznego korzystać mogą osoby niepełnosprawne posiadające kartę biblioteczną Biblioteki Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Informacje i zapytania, dotyczące problemów studiowania osób niepełnosprawnych w naszej FILII można zgłaszać bezpośrednio w pokoju nr 10 A w Akademiku
Zapraszamy do aktywnego włączenia się w rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych studentów Filii UJK.
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)więcej…

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube