Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zapytanie ofertowe – FDP.2302.22.19. Wywóz nieczystości stałych (15.11.2019).

Piotrków Trybunalski, dn. 15.11.2019 r.

Piotrków Trybunalski, dn. 15.11.2019 r.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118

Znak Sprawy : FDP.2302.22.19

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na:
(zapytanie ofertowe)
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo,
2) ma być napisana w języku polskim,

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.12.2019 r. do 30.11.2020r.

3. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1/ formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1
2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego pt. Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym i wykonywania określonych czynności i usług – KRS lub CEIDG.

4. Opis sposobu obliczenia ceny składanej propozycji cenowej:
Cena powinna zawierać:
1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i musi zawierać wszelkie koszty zawiązane z realizacją zamówienia.

5. Opis przedmiotu zamówienia:
5.1. Przedmiot zamówienia dotyczy (CPV 90511000-2) tj.:
1) Wywóz nieczystości komunalnych z obiektu zamawiającego,
2) Udostępnienie 1 szt. kontenera o pojemności 7,1 m3, oraz jego sukcesywny wywóz,
3) Przewóz nieczystości z obiektu do wyspecjalizowanego odbiorcy,
4) Dostarczanie pojemników do miejsca, z których zostały zabrane,
5) Sprzątanie terenu wokół pojemników z odpadów, które wydostały się z wnętrza w trakcie napełniania lub przeładunku pojemników,
6) Usługa winna być wykonywana zgodnie z Ustawą o odpadach z dn.14 grudnia 2012 r. t. j. Dz. U. 2019 poz. 701.
5.2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
1) Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim bez uprzednio uzyskanej zgody Zamawiającego.
2) Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy.
3) Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych.
5.3. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych przedmiotu zamówienia, które wynikać będą ze zmieniających się w poszczególnych miesiącach ilościach wywożonych nieczystości stałych.
5.4. Wymagania stawiane wykonawcy
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
2) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
5) Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska.
6) Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą załączyć sprawozdanie ilości opróżnionych kontenerów w danym miesiącu za bieżący miesiąc.

6. Miejsce wykonania usługi:

Siedziba Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 114/118

7. Zamawiający udzieli zamówienia i podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę na przedmiotową usługę na okres 24 miesięcy.
1) Ocenie podlega wyłącznie oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2) Oferty będą oceniane w oparciu o kryterium :
– cena 100 %
W tym kryterium oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymują punkty liczone według wzoru :

Cena najniższa/cena badanej oferty x 100 = …..pkt

8. Informacje dodatkowe

1. Za terminowe i należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz ze sprawozdaniem miesięcznym do siedziby Filii UJK. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Płatność będzie realizowana w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

9. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
1) Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2019 r., do godz. 11.00 w Piotrkowie Tryb., ul Słowackiego 114/118. . Dział Zamówień Publicznych budynek Domu Studenta Olimp pokój nr 3 lub Kancelaria bud. B p. 26 . Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji elektronicznej na adres : dzp@unipt.pl

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie oferty jest Agnieszka Rogalska tel. 44 7327025

10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zapytanie wersja .docx – ZOBACZ

Zapytanie wersja .pdf – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube