Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Przetarg nieograniczony nr ref. FDP.2301.21.19 – Roboty malarskie w Akademiku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. (22.11.2019)

UNIWERSYTET
JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski

Numer sprawy: FDP.2301.21.19

Kod (CPV):
45000000-7
45442100-8

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na: Roboty malarskie w Akademiku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.

W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Prowadzonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1843) o wartości poniżej 5.548.000 euro.

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiot zamówienia.
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy dot. podstaw wykluczenia.
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przynależności grupy kapitałowej.
7. Załącznik nr 7 – Wykaz robót wykonanych/wykonywanych
8. Załącznik nr 8 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
9. Załącznik nr 9 – STWiOR
10. Załącznik nr 10 – Przedmiar

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 22.11.2019r. pod numerem 626538-N-2019 r. oraz zamieszczone w siedzibie zamawiającego i zamieszczone na stronie www.unipt.pl w dniu 22.11.2019 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 zwany dalej Zamawiającym, 97-300 Piotrków Tryb., województwo łódzkie, adres poczty elektronicznej dzppt@ujk.edu.pl, strona internetowa www.unipt.pl ,
tel. 44 7327400 , faks 44 7327405 , godz. pracy : 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku
zwany dalej Zamawiającym
Dokładny adres do korespondencji: ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Kancelaria Ogólna.

II. nTryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą Pzp”, oraz niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą SIWZ, jak również do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. W przedmiotowym postępowaniu wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na malowaniu pomieszczeń w akademiku Olimp Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 114/118.
Kod CPV i nazwa:
45000000-7 – Roboty budowlane
45442100-8 – roboty malarskie
Etapy realizacji prac:
a) zabezpieczenie podłóg i okien folia na czas robót malarskich
b) zmycie sufitów i ścian
c) drobne reperacje pękniętych tynków
d) gruntowanie powierzchni tynków
e) malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi, wysokiej jakości, dobrze kryjącymi
f) przesunięcie mebli w celu pomalowania całej powierzchni pomieszczenia

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawiera załącznik nr 2, 9, 10 do niniejszej specyfikacji :
– opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

3. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia ( w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ) odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy PZP to w tym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych.
Wykonawca, który przewiduje stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać, że rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy.
4. Jeżeli, w opisie przedmiotu zamówienia ( w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) Zamawiający wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub poszczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to, w tym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, urządzeń, towarów równoważnych.
Wykonawca, który przewiduje stosowanie produktów, urządzeń, towarów równoważnych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać, że oferowane produkty, urządzenia, towary są równoważne gdyż spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający na wykonane roboty, będącej przedmiotem zamówienia wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
9. Zamawiający na wykonane roboty, będącej przedmiotem zamówienia wymaga minimum 36 miesięcznego okresu rękojmi, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
10. Oferty zawierające krótszą gwarancję i rękojmię niż określone przez Zamawiającego zostaną odrzucone.
11. Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zamówienia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
12. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.
13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
– prace fizyczne – min. 2 osoby.
14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
15. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 13 czynności . Zamawiający może żądać wybranych przez siebie dokumentów, spośród wskazanych poniżej:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
16. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 13 czynności i/lub, gdy oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w ust 15 pkt 1) okazało by się niezgodne z rzeczywistością, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia w/w wymogu ), za każdy ujawniony przypadek.
17.Płatność nastąpi przelew na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
18. Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie tel. ( 44 ) 732 70 25 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 .

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, w terminie max. 14 dni od dnia podpisania umowy (patrz kryteria oceny ofert).
Warunkiem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót , przez obie strony.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu .
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie :
a)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
b) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W zakresie warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku.
3. W zakresie warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
1)Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane porównywalne z przedmiotem zamówienia pod względem rodzaju, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, sporządzony według załącznika nr 7 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) każda , oraz załączenie dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2) dysponował osobami : Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, co najmniej 2 pracownikami wykonującym bezpośrednie czynności związane z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w rozdziale VI pkt.1. ppkt. 3) niniejszej SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli, co najmniej jeden wykonawca wykaże ich spełnianie. Wymagana ilość robót wskazana w pkt. 3 . 1) , nie sumuje się.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI.pkt.1. ppkt.3) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 i ust. 5 pkt.1).
8. Niezależnie od ustawowych przesłanek wykluczenia Wykonawcy wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę :
a) w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono w warunkach określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
b) który z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z zastrzeżeniem treści art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.
9. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu uzna za wystarczające przedstawione przez Wykonawcę dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
10. Kwestię polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust. 1-6 ustawy PZP.
11. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. Wykaz dokumentów lub oświadczeń jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , wraz z informacją o podmiotach udostępniających Wykonawcy zasoby oraz o podwykonawcach – na potwierdzenie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz ekonomicznej i finansowej;
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wraz z informacją o braku podstaw do wykluczenia podwykonawców – na potwierdzenie, iż wykonawca oraz podwykonawca nie podlegają wykluczeniu.
2. W przypadku ubiegania się o zamówienie przez kilku wykonawców wspólnie, oświadczenia o których mowa w pkt.1 lit. a i b składa każdy z wykonawców.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP, sporządzone według Załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert a dopiero po tym będzie badać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie zobowiązany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień składania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w tym :
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, sporządzony według załącznika nr 7 do niniejszej specyfikacji , oraz załączeniem dowodów czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej 2 robót budowlanych porównywalnych z przedmiotem zamówienia pod względem rodzaju, o wartości brutto nie mniejszej niż: 20.000,00 zł każda (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) .
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za realizację robót, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia ,niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP.
4) oświadczenie wykonawcy o barku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne , albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).
7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII. pkt.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ust. 1 ustawy PZP, oraz dotyczące podwykonawców muszą być złożone w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, składać należy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność w oryginałem.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo, podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolności lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP , będzie dysponował zasobami w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny , czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający zażąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego ,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą.
12. Zamawiający zażąda od Wykonawcy , który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów przedstawienia dokumentów wymaganych celem potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia wskazanych w pkt.5.
13. W przypadku oferty wspólnej:
1)wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2)ofertę składa (oraz podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców,
3)pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców .
Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składania ofert,
15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów w
formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Brak potwierdzenia ze strony wykonawcy otrzymania czytelnej korespondencji faksem będzie uznane za otrzymane w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 114/118 , 97-300 Piotrków Tryb.
Dział Zamówień Publicznych p. nr 3 – D.S. Olimp
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: dzppt@ujk.edu.pl , a faksem na nr (44) 732 74 05.
6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, zapytania oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
7. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania , o którym mowa w pkt. 7 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez wyjaśnienia.
9. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania zamieści na stronie internetowej : www.unipt.pl
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią SIWZ, Zamawiający zamieści SIWZ po zmianie na stronie internetowej : www.unipt.pl
11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
12. Jeżeli, w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, oraz zamieści taka informację na stronie internetowej.
13. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest – pod względem merytorycznym :
mgr Agnieszka Rogalska tel. : ( 44 ) 732 70 25 , kontakt w godzinach pracy jednostki.

IX. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A. Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201
3. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – Roboty malarskie w Akademiku Filii w Piotrkowie Tryb., oznaczenie sprawy FDP.2301.21.19”.
4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Pzp art. 45 ust. 6, należy dołączyć do oferty stosowny dokument w formie oryginału. W treści tego dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
6. Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp.
7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy Pzp.

X. Termin związania ofertą
1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem projektu stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń.
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII pkt. 1 – 2 niniejszej SIWZ.
2. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr. 153, poz. 1503 z późn. zm. ), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą : ,,Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie do pozostałych informacji zawartych w ofercie.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący sposób: „Oferta na: Roboty malarskie w Akademiku UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. , numer sprawy FDP.2301.11.18”. Nie otwierać przed 29.10.2018 r., godzina 11:15 oraz należy podać pełną nazwę i adres wykonawcy.
11. Zmiana i wycofanie oferty : Wykonawca może zmienić lub wycofać złożona ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu do niej zmian przed upływem terminu do składania ofert.
12. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po upływie terminu składania ofert.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. 97-300 Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 114/118 Budynek B w pok.26 (Kancelaria ) do dnia 06.12.2019 r. do godz. 11.00.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 114/118 Sala konferencyjna – budynek Rektoratu, dnia 06.12.2019 r. o godz. 11.15.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert podawane będą nazwa (firma) wraz z adresem (siedzibą) Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach – zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.unipt.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty należy podać w brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.
2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
3. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Konsekwencje zastosowania złej stawki podatku VAT obciążają wykonawcę. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. Oferta zawierająca złą stawkę podatku VAT zostanie odrzucona.
4. Cena ofertowa brutto za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową i należy w niej uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania zamówienia, powinna być ściśle wyliczona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zamawiającego , powinna zawierać wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do właściwego, zgodnego z zasadami sztuki budowlanej zrealizowania prac objętych przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca winien stosować się do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i jako posiadacz odpadów postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.
6. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich.
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych, według następujących kryteriów:
1) cena brutto za przedmiot zamówienia – z wagą 60% (maksymalnie
60 punktów),
2) termin realizacji zamówienia – z wagą 20 % ( maksymalnie 20 punktów ),
3) okres gwarancji – z wagą 20% (maksymalnie 20 punktów).
2. W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena brutto za przedmiot zamówienia, zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:
a. maksymalną ilość punktów (60) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,
b. pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, tj.: (cena brutto najniższa : cena brutto badana) x 60 pkt. = liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena brutto za przedmiot zamówienia.
3. Wielkość punktowa jaką poszczególni wykonawcy uzyskają z tytułu kryterium termin realizacji zamówienia , wyliczona będzie według następujących zasad:
a. Termin realizacji zamówienia 7 dni od dnia podpisania umowy = 20 pkt.
b. Termin realizacji zamówienia 10 dni od dnia podpisania umowy = 10 pkt.
c. Termin realizacji zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy = 0 pkt.
4. Wielkość punktowa, jaką poszczególni wykonawcy uzyskają z tytułu kryterium okresu gwarancji , wyliczona będzie według następujących zasad:
a. Okres gwarancji od 48 m – cy do 60 m-cy i więcej = 20 pkt.
b. Okres gwarancji od 37 m – cy do 47 m – cy = 10 pkt.
c. Okres gwarancji 36 m – cy = 0 pkt.
5. Ostateczna punktacja (D) będzie liczona według wzoru: D = A + B + C
D – ostateczna liczba punktów
A – liczba punktów przyznana w kryterium cena brutto za przedmiot zamówienia
B – liczba punktów przyznana w kryterium termin realizacji zamówienia
C – liczba punktów przyznana w kryterium okres gwarancji.
6. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.
7. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium ceny i kryterium okresu gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną ofertową.
9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
10. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
UWAGA! Oferowana cena musi być zgodna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

XV. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP, oraz zamieści informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy PZP, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2. W piśmie do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
5. W przypadku unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy PZP.
6. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum ( obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi ), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
8. INNE FORMALNOŚCI :
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do :
1) Złożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu uproszczonego wraz z tabelą ryczałtową elementów robót oraz harmonogramu rzeczowego, które staną się załącznikami do umowy. Kosztorys należy sporządzić na podstawie przekazanej przez zamawiającego dokumentacji. Cenę jednostkową robót wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji własnej, zachowując w kosztorysie podane w dokumentacji jednostki przedmiarowe i ich ilości. Różnice pomiędzy przyjętymi przez wykonawcę w powyższych dokumentach ilościami, cenami i elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami robót stanowią ryzyko wykonawcy i obciążają go w całości.
2) w razie nie wyszczególnienia przez wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia.

XVII. Zlecanie robót podwykonawcom
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców
3. W związku z tym, iż roboty stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego Wykonawca poda przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia nazwy, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi . Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o wszelkich zmianach danych.
4. Umowa o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (do projektu umowy) lub sprzeciwu (do umowy) winna zawierać:
a/ określenie przedmiotu umowy poprzez odesłanie do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy zawartej miedzy Zamawiającym a Wykonawcą, w sposób który pozwoli na ustalenie Zamawiającemu jaka część robót została zlecona podwykonawcy,
b/ ustalenie wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia, które za zleconą część robót ma otrzymać Wykonawca na podstawie umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i oświadczenie Wykonawcy, iż w tym zakresie zrzeka się roszczeń względem Zamawiającego ,
c/ określenie terminu wykonania robót w sposób nie naruszający terminów , którymi związany jest Wykonawca na podstawie umowy z Zamawiającym ,
d/ żadne z postanowień umowy nie może być sprzeczne z treścią umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą w szczególności nie może modyfikować obowiązków i uprawnień Zamawiającego i Wykonawcy określonych w tej umowie,
e/ termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy,
f/ klauzulę o obowiązku posiadania przez podwykonawcę przez cały okres realizacji umowy o podwykonawstwo ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości wymaganej od Wykonawcy,
g/ klauzuli o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i podwykonawcy wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy.
5. Kopię umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy i usługi, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia .

6. Zasady rozliczeń z podwykonawcami w przypadku gdy zachodzą podstawy do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego regulują postanowienia § 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy PZP.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy
1. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z podpisanej z nim umowy, na osobę trzecią.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach i w okolicznościach określonych art.144 ust.1 ustawy PZP:
1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, ( np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia),
2) przypadki losowe ( np. awarie urządzeń, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść umowy lub termin jej realizacji,
3) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian,
4) zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac w okresie ich występowania,
5) zmiany podwykonawcy ( w przypadku realizowania umowy przy pomocy podwykonawców), z zastrzeżeniem spełniania przez nich warunków określonych w SIWZ, jakie były postawione wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia,
6) ograniczenia dostępności do materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
7) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy ( w przypadku zaistnienia okoliczności na które strony nie miały wpływu, których nie można było przewidzieć, a które w sposób zasadniczy utrudniają terminową realizację przedmiotu zamówienia). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony, zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

XX. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa
Informacje na temat składania odwołań można uzyskać w:
Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa tel. (22) 458-78-01
3. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art.180 ust. 2 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1. Określenia warunków udziału w postępowaniu,
2. Wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3. Odrzucenia oferty odwołującego,
4. Opisu przedmiotu zamówienia,
5. Wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
2. Ze względu na fakt iż zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 Pzp Zamawiający ma obowiązek na swojej stronie internetowej udzielać wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Zamawiającego a dotyczących niniejszego postępowania, ze wszystkimi skutkami tego stanu rzeczy obciążające Wykonawcę w przypadku nie dopełnienia przez niego tego obowiązku.

XXIV. Informacje o ochronie danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.,97-300 Piotrków Tryb., tel. 44 732 74 00;
– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl;
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Roboty malarskie w Akademiku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.” nr FDP.2301.21.19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
– posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_____________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

SIWZ – ZOBACZ
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.- ZOBACZ
2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiot zamówienia. – ZOBACZ
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy. – ZOBACZ
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – ZOBACZ
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy dot. podstaw wykluczenia. – ZOBACZ
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przynależności grupy kapitałowej. – ZOBACZ
7. Załącznik nr 7 – Wykaz robót wykonanych/wykonywanych – ZOBACZ
8. Załącznik nr 8 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – ZOBACZ
9. Załącznik nr 9 – STWiOR – ZOBACZ
10. Załącznik nr 10 – Przedmiar – ZOBACZ

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube