Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Zapytanie ofertowe nr ref. FDP.2302.27.19 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2020/2021 (20.12.2019)

Piotrków Trybunalski, dn. 20.12.2019 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Słowackiego 114/118

nr ref.: FDP.2302.27.19

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138 o ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

ZAMAWIAJĄCY zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
2020/2021

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo ,
2) ma być napisana w języku polskim,

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 02.01.2020 do 31.12.2021 r.

3. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1/ oferta wraz z formularzem propozycji cenowej wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 i 2
2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego pt. Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym i wykonywania określonych czynności i usług

4. Opis sposobu obliczenia ceny składanej propozycji cenowej:
Cena powinna zawierać:
1) wartość całości zamówienia określoną i zgodną z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

5. Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 64110000-0 usługi pocztowe
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w latach 2020 – 2021 usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
1. Nadawane przez Zamawiającego przesyłki, będą odbierane przez adresatów we właściwie oznaczonych jednostkach Wykonawcy zlokalizowanych w każdej gminie w kraju. Wykaz tych jednostek zawierający wskazanie jednostki najbliższej, należy dołączyć do oferty. Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wybranych przez Zamawiającego Jednostek Wykonawcy w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 2. .Negatywny wynik przeprowadzonej weryfikacji Jednostek Wykonawcy, o której mowa w pkt 2 będzie skutkować odrzuceniem oferty.
2. Każda placówka pocztowa, o której mowa w pkt. 1, musi spełniać następujące warunki:
• czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
• oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo Operatora, umieszczonymi na zewnątrz budynku lub witrynie obiektu, w którym mieści się placówka pocztowa;
• placówka pocztowa znajdująca się w lokalu, w którym jest prowadzona inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą i logo Operatora.
• najbliższa placówka w której Zamawiający będzie odbierał i nadawał przesyłki musi się znajdować nie dalej jak 2 km od siedziby zamawiającego w Piotrkowie Tryb. ul Słowackiego 114/118.
3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi – załącznik nr 3

6. Miejsce wykonania zadania:
UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 114/118

7. Zamawiający udzieli zamówienia i podpisze umowę z Wykonawcą, który uzyska największą liczbę punktów za oba kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu .
1) Ocenie podlega wyłącznie oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do Zapytania Ofertowego
2) Oferty będą oceniane w oparciu o kryterium :
a)- cena 80 %
b)- lokalizacja – 20 %
ad. a – maksymalną ilość punktów (80) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:
(Cena brutto najniższa : Cena brutto badana) x 80 pkt= liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena.
ad. b – lokalizacja – jednostka Wykonawcy w promieniu 1,50 km od siedziby Zamawiającego otrzyma 20 pkt, jednostka w odległości od 1,50 do 2 km otrzyma 10 pkt.

C = A + B

C = za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

8. Informacje dodatkowe
1. Za terminowe i należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Filii UJK. Ustalona należność Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Płatność będzie realizowana w polskich złotych, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

9. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
1) Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dn. 31.12.2019 r. do godz. 10.00 w Piotrkowie Tryb., ul Słowackiego 114/118. Dział Zamówień Publicznych budynek Domu Studenta Olimp pokój nr 3 lub Kancelaria bud. B p. 26 . Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji elektronicznej na adres : dzppt@ujk.edu.pl
2) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie oferty jest Agnieszka Rogalska tel. 44 7327025

10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zapytanie ofertowe – ZOBACZ (wersja .docx)
Zapytanie ofertowe – ZOBACZ (wersja .pdf)

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube