Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Pomoc socjalna

 

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2022/2023

 

Godziny przyjęć dziekanatu
poniedziałek nieczynne
wtorek 11:00-14:00
środa 11:00-14:00
czwartek 11:00-14:00
piątek 11:00-14:00

 

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 aby otrzymać ww. stypendium w semestrze letnim, muszą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia – załącznik nr 1a.

 

Termin złożenia wniosku od 17 stycznia do 14 lutego 2023 r.

 

 

 • – Od roku akademickiego 2022/2023 obowiązuje Zarządzenie Nr 82/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 lipiec 2022 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Zarządzenie nr 91/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 września 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 82/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Obowiązujący Regulamin Świadczeń dla studentów w roku akademickim 2022/2023  Zarządzenie nr 91-2022 – Tekst jednolity Regulaminu świadczeń dla studentów UJK.pdf

 

STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADCZENIA (w formie stypendium lub zapomogi), PROSZENI SĄ O WPROWADZENIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO SWOJEGO KONTA W WIRTUALNEJ UCZELNI !!! 

 

Student, który złoży wniosek o stypendium socjalne po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie (bez wyrównania ) od miesiąca, w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do dziekanatu.  Nowe wnioski można składać każdego miesiąca począwszy od listopada 2022 r.

 

 • Informacja o ha przeliczeniowym:

 

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 22 września 2022 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. – 3288 zł. (jest to dochód roczny)

 


 

 • STYPENDIUM SOCJALNE:

 

W roku akademickim 2022/2023 za podstawę naliczania dochodu w rodzinie studenta uwzględniamy dochody z 2021 r., pod warunkiem, że w ciągu roku 2021, 2022 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie.

 

Szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o świadczenia:

 Załącznik nr 27 – wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o przyznanie stypendium.pdf

 

 WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH KAŻDEGO STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

ZAŁĄCZNIKI:

 Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.pdf  
 Załącznik nr 1a – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim.pdf  
 Załącznik nr 4 – oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.pdf  
 Załącznik nr 5 – oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku dla stypendium socjalnego.pdf  
 Załącznik nr 6 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.pdf  
 Załącznik nr 7 – oświadczenie do wniosku o ponowne przeliczenie dochodu.pdf  
 Załącznik nr 9 – oświadczenie studentaczłonka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.pdf  
 Załącznik nr 10 – oświadczenie studentaczłonka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu.pdf  
 Załącznik 10a – oświadczenie studentaczłonka rodziny o przychodzie niepodlegającym opodatkowaniu.pdf  
 Załącznik nr 11 – oświadczenie studenta członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu.pdf  
 Załącznik nr 12 – oświadczenie studenta członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.pdf  
 Załącznik nr 13 – oświadczenie studenta członka rodziny o pobieranych lub świadczonych alimentach.pdf  
 Załącznik nr 14 – oświadczenie studenta członka rodziny o dochodzie uzyskiwanym.pdf  
 Załącznik nr 15 – oświadczenie studenta członka rodziny o posiadaniu nieposiadaniu gospodarstwa.pdf  
 Załącznik nr 16 – oświadczenie studenta członka rodziny o zgłoszeniu do Kasy.pdf  
 Załącznik nr 17 – oświadczenie studentaczłonka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy.pdf  
 Załącznik nr 18 – oświadczenie studenta członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym.pdf  
 Załącznik nr 19 – oświadczenie studenta członka rodziny o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły.pdf  
 Załącznik nr 20 – oświadczenie członka rodziny o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej.pdf  
 Załącznik nr 21 – oświadczenie o przebywaniu członka rodziny w instytucji zapewniającej utrzymanie.pdf  
 Załącznik nr 22 – oświadczenie do celów stypendialnych.pdf  
 Załącznik nr 23 – oświadczenie dla studentów samodzielnych finansowo.pdf  
 Załącznik nr 24 – oświadczenie o przedstawionych dokumentach wskazanych w Ustawie.pdf  
 Załącznik nr 25 – oświadczenie o numerze konta bankowego.pdf  
 Załącznik nr 26 – oświadczenie o zapoznaniu się studenta członka rodziny z klauzulą informacyjną.pdf  
 Załącznik nr 27 – wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o przyznanie stypendium.pdf  
   
   

UWAGA!!!  WYMAGANE ZAŚWIADCZENIE do stypendium socjalnego:

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny, obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

 

 • – Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów
Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Stypendium socjalne w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 wypłacane jest od marca 2023 roku do czerwca 2023 roku.

 

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego
0,00 – 300,00 1180 zł
300,01 – 600,00 1050 zł
600,01 – 860,00 950 zł
860,01 – 1090,00 850 zł
1090,01 – 1294,40 750 zł

 

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 300 zł.

 


 

 • STYPENDIUM REKTORA:

 

WYKAZ DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

ZAŁĄCZNIKI:

 Załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie stypendium rektora.pdf

 Załącznik nr 5a – oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku dla stypendium rektora i dla osób ni.pdf

 Załącznik nr 25 – oświadczenie o numerze konta bankowego.pdf

 Załącznik nr 26 – oświadczenie o zapoznaniu się studenta członka rodziny z klauzulą informacyjną.pdf

 

 

 • Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów, w roku złożenia
  egzaminu maturalnego, który jest:
  1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia
  centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

  Załącznik nr 3a – wniosek o przyznanie stypendium rektora I roku studiów.pdf

 Załącznik nr 5a – oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku dla stypendium rektora i dla osób ni.pdf

 Załącznik nr 25 – oświadczenie o numerze konta bankowego.pdf

 Załącznik nr 26 – oświadczenie o zapoznaniu się studenta członka rodziny z klauzulą informacyjną.pdf

 

 • – Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

 

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 wypłacane jest od października 2022 roku do czerwca 2023 roku:

pierwsze stypendium rektora wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2022 r.

 

Stypendium rektora dla studentów:

liczba punktów rodzaj stypendium Kwota stypendium
10 i powyżej I stopień 1 100,00 zł
4 – 9 pkt. II stopień 1 000,00 zł
1 – 3 pkt. III stopień 950,00 zł

 

Stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistą o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1000 zł

 


 

 • ZAPOMOGA:

 

 WYKAZ DOKUMENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 Załącznik nr 8 – wniosek o przyznanie zapomogi.pdf

 Załącznik nr 5 – oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku dla stypendium socjalnego.pdf

 Załącznik nr 25 – oświadczenie o numerze konta bankowego.pdf

 Załącznik nr 26 – oświadczenie o zapoznaniu się studenta członka rodziny z klauzulą informacyjną.pdf

 

Obowiązkowo każdego studenta ubiegającego się o przyznanie zapomogi zobowiązuje się do przedłożenia wszelkiej dokumentacji potwierdzającej zdarzenie losowe, na które się powołuje.

 

 • – Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

 

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2022 roku do czerwca 2023 roku.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

W roku akademickim 2022/2023 minimalna wysokość zapomogi 800 zł, maksymalna 1500 zł.

 


 

 • mgr Maria Milczarek
  e-mail: maria.milczarek@ujk.edu.pl
  telefon: (44) 732 74 43 lub (44) 732 74 00 wew. 8154
  miejsce: budynek A, pokój 17
  Sprawy socjalne studentów, praktyki, studenci z niepełnosprawnościami
 • mgr Agnieszka Kalle
  e-mail: agnieszka.kalle@ujk.edu.pl
  telefon: (44) 732 74 68 lub (44) 732 74 00 wew. 8357
  miejsce: budynek A, pokój 16
  Sprawy socjalne studentów, windykacja, praktyki (rejestracja porozumień), możliwość przedłużania legitymacji studenckich

 


 

 • Terminy comiesięcznych wypłat świadczeń:

 

 • 2023 r.
  – styczeń – 18
  – luty – 15
  – marzec – 23
  – kwiecień – 14
  – maj – 19
  – czerwiec –

 


Kontakt:
mgr Małgorzata Mikicińska-Kołek
e-mail: mmikicinska@ujk.edu.pl
telefon: (44) 732 74 70 lub (44) 732 74 00 w. 8116
miejsce: budynek A, pok. 7

 

– Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendium Ministra

– Kredyty studenckie

Ubezpieczenia zdrowotne

– Ubezpieczenia OC i NNW studentów UJK

 

 

Nasz profil na Facebook
YouTube