Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Stypendium Rektora

Stypendium rektora dla studentów

W roku akademickim 2020/2021 wniosek o przyznanie stypendium rektora, stanowiący załącznik do Regulaminu należy złożyć do KS, za pośrednictwem dziekanatu, do dnia 30 października.

2. W roku akademickim 2020/2021 do oceny osiągnięć naukowych, o których mowa w § 25 ust. 2, stanowiących podstawę do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora uwzględnia się czynny udział w dwóch konferencjach naukowych(międzynarodowych lub krajowych), przy czym jeżeli konferencja naukowa w roku akademickim 2019/2020 została odwołana na skutek sytuacji epidemicznej koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, a referat zgłoszony na konferencję w celu wygłoszenia go został przyjęty, daną konferencję zalicza się jako czynny udział w niej, pod warunkiem dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium rektora odpowiedniego zaświadczenia od organizatora konferencji potwierdzającego zakwalifikowanie referatu na daną konferencję


1.Stypendium rektora może otrzymać student, który zaliczył rok studiów do 30 września (w przypadku studenta, o którym mowa w ust. 15do ostatniego dnia semestru zimowego) i uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów, w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

1)laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w
danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

3. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UJK. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Studentów, o których mowa w ust. 2 nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.

4. Ustalając liczbę 10% studentów uprawnionych do ubiegających się o stypendium rektora bierze się po uwagę ogólną liczbę studentów na danym kierunku studiów wg stanu na dzień 30 października danego roku.

5. W przypadku studenta, który skierowany przez UJK odbywał w poprzednim roku akademickim studia w innej uczelni w kraju lub zagranicą w ramach umowy lub programu wymiany studenckiej, warunkiem przyznania stypendium rektora jest zaliczenie danego roku studiów najpóźniej do dnia 31 października roku akademickiego, w którym student będzie pobierał stypendium.

6. Stypendium rektora nie może otrzymywać student, który:

1) powtarza rok studiów,
2) wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku.

7. Wniosek, o przyznanie stypendium rektora, stanowiący załącznik do Regulaminu należy złożyć do KS, za pośrednictwem dziekanatu, do dnia 15 października danego roku, zaś w przypadku studentów, o których mowa w ust.14 do dnia 15 marca każdego roku. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów, potwierdzających uzyskanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, zawierające informacje o wnioskodawcy, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia.

8. Osiągnięcia wykazane we wniosku są poddawane weryfikacji oraz ocenie merytorycznej:
1) w kategorii osiągnięć naukowych i artystycznych –przez dyrektora instytutu/kierownika katedry w dyscyplinie do której przypisany jest kierunek studiów,

2) w kategorii osiągnięć sportowych –przez kierownika jednostki właściwej ds. sportu na podstawie zaświadczenia wydanego przez Akademicki Związek Sportowy lub organizatora zawodów.

9. Student zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

10.W przypadku zaświadczeń w języku obcym student zobowiązany jest dostarczyć tłumaczenie wykonane przez podmiot uprawniony do dokonywania tłumaczeń w Rzeczpospolitej Polskiej.

11. Pracownik dziekanatu weryfikuje w systemie warunki formalne do złożenia wniosku, poprawność uzupełnionego wniosku i na wniosku złożonym w dziekanacie, dostarczonym przez studenta, potwierdza wysokość osiągniętej przez studenta średniej ocen uzyskanej w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek, a także datę złożenia wniosku.

12. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów.

13. Stypendium rektora przyznawane jest na okres roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 13.

14. Studentom studiów I stopnia, dla których ostatni rok studiów obejmuje jeden semestr i studentom pierwszego semestru studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem letnim, stypendium rektora przyznawane jest na semestr.

15. Studentom rozpoczynającym studia II stopnia od semestru letniego stypendium rektora jest przyznawane w oparciu o średnią ocen z III roku studiów I stopnia.

16. Studentom drugiego i trzeciego semestru studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem letnim, średnią ocen oblicza się za wyniki uzyskane w ostatnim semestrze studiów I stopnia i pierwszym semestrze studiów II stopnia.

17. Studentom pierwszego roku studiów II stopnia rozpoczynających się semestrem zimowym, średnią ocen oblicza się za ostatni rok studiów I stopnia, (gdy trwał on dwa semestry) albo za ostatni semestr studiów I stopnia (w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwał jeden semestr).

18. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, może ubiegać się student pierwszego roku studiów II stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

19. O przyznaniu stypendium rektora z zastrzeżeniem ust. 2 decyduje miejsce studenta na liście rankingowej.

1. Za wyróżniające wyniki w nauce uznaje się średnią ocen nie niższą niż 4,3 przyjmując następującą punktację:

1) 4,91 – 5,0–9 pkt

2) 4,70 – 4,90–3 pkt

3) 4,30 – 4,69–1 pkt

2. Osiągnięcia naukowe studenta, związane z kierunkiem studiów, oceniane według następującej punktacji, z zastrzeżeniem ust. 6:

1) łączne spełnienie poniższych warunków, określonych w ppkt a) i b)–9 pkt:

a) autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednego artykułu naukowego z wykazu czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020poz. 85, z późn. zm.) lub autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych zamieszczonych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020poz. 85, z późn. zm.)lub udział w projekcie badawczym, finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego na podstawie umowy z UJK lub udzielony patent lub wzór użytkowy oraz

b) czynny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych (międzynarodowych lub krajowych);

2) łączne spełnienie poniższych warunków określonych w ppkt a) i b)–3 pkt:

a) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w recenzowanym czasopiśmie innym niż wymienione w wykazie czasopism lub autorstwo (samodzielne) rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw oraz

b) czynny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych (międzynarodowych lub krajowych);

2) spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków–1 pkt:

a) co najmniej dwie publikacje opublikowane w materiałach pokonferencyjnych (np. zeszyty naukowe)lub

b) czynny udział w co najmniej dwóch konferencjach naukowych.

3. Przy ocenie osiągnięć naukowych nie uwzględnia się: członkostwa oraz pełnienia funkcji kierowniczych w studenckich kołach naukowych lub innych organizacjach studenckich, publikacji o charakterze nienaukowym, artykułów lub publikacji naukowych, które nie zostały wydane (np. w recenzji lub druku), certyfikatów językowych, staży, kursów, wolontariatu, praktyk o charakterze nienaukowym (zawodowe), referatów lub posterów o charakterze nienaukowym oraz referatów wykazanych w kategorii autorstwo/współautorstwo publikacji naukowej, referatów wygłoszonych na seminariach naukowych, udziału w pracach badawczych kół naukowych oraz w projektach niebadawczych (np. szkoleniowych, dydaktycznych), udziału w debatach, wizyt studyjnych o charakterze nienaukowym.

4.Sposób udokumentowania:

1) kserokopia stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, numer: ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI,

2) zaświadczenie organizatora sesji naukowej potwierdzające udział studenta zawierające nazwisko autora/autorów, tytuł referatu/posteru, nazwę i termin sesji naukowej, zasięg sesji (międzynarodowa, krajowa),

3) zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego o posiadaniu patentu/zatwierdzonego wzoru użytkowego lub zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego o zgłoszeniu patentu/wzoru użytkowego,

4) zaświadczenie instytucji prowadzącej projekt lub kierownika projektu o uczestnictwie studenta w projekcie zawierające: nazwę jednostki prowadzącej lub uczestniczącej w projekcie badawczym, pełnioną funkcję studenta w projekcie, krótki opis zadań oraz okres uczestnictwa w projekcie.

5. Do uznania osiągnięcia naukowego studenta wymagana jest afiliacja w UJK, za wyjątkiem studentów którzy w ocenianym okresie byli studentami innej uczelni.

6. W przypadku, gdy:

1) w osiągnięciach naukowych, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 1wystąpi współautorstwo publikacji i/lub współudział w konferencji z innym studentem następuje obniżenie liczby przyznanych punktów do 3,

2) w osiągnięciach naukowych, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 2 wystąpi współautorstwo publikacji i/lub współudział w konferencji z innym studentem następuje obniżenie liczby przyznanych punktów do 1.

7.Osiągnięcia artystyczne, związane z kierunkiem studiów, studenta oceniane według następującej punktacji, z zastrzeżeniem ust.9:

1) samodzielny udział w międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych i projektowych (miejsca punktowane) lub laureat krajowych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych i projektowych lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze międzynarodowym lub wystawa, koncert, przedstawienie w zagranicznym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie lub co najmniej 15 publikacji tekstowych na stronach internetowych UJK oraz co najmniej 10 wyemitowanych audycji w danym roku akademickim–9 pkt;

2) samodzielny udział w krajowych konkursach przeglądach, festiwalach artystycznych i projektowych (miejsca punktowane) lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze krajowym lub wystawa, koncert, przestawienie w krajowym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie lub co najmniej10 publikacji tekstowych na stronach internetowych UJK oraz co najmniej 7 wyemitowanych audycji w danym roku akademickim–3 pkt;

3) laureata regionalnych konkursów, przeglądów, festiwali artystycznych i projektowych lub wdrożenie projektu do produkcji wyłonionego w drodze konkursu o charakterze regionalnym lub wystawa, koncert, przedstawienie w regionalnym profesjonalnym ośrodku promocji sztuki lub inne tej miary osiągnięcie lub co najmniej 5 publikacji tekstowych na stronach internetowych UJK oraz co najmniej 5 wyemitowanych audycji w danym roku akademickim–1 pkt.

8. Za osiągnięcia artystyczne niezwiązane z kierunkiem studiów przyznaje się 1 pkt.

9. Za grupowe osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym lub krajowym przyznaje się 1 pkt. Grupowe osiągnięcia artystyczne na szczeblu regionalnym nie są punktowane.

10. Przy ocenie osiągnięć artystycznych nie uwzględnia się: dorobku artystycznego studenta, uzyskanego w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wystaw sprawozdawczych studentów, wystaw poplenerowych, publikacji w prasie lokalnej i czasopismach uczelnianych, zajęcie dalszego niż 6 miejsce w konkursie międzynarodowym oraz dalszego niż3 miejsce w konkursie krajowym.

11. Sposób udokumentowania: zaświadczenie organizatora zawierające informację o terminie i zasięgu konkursu (międzynarodowy/krajowy), nazwę i datę konkursu, festiwalu, zajęte miejsce.

12. Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym studenta reprezentującego UJK oceniane według następującej punktacji:
1) członek kadry olimpijskiej lub paraolimpijskiej, reprezentant UJK na Uniwersjadzie lub w Akademickich Mistrzostwach Świata lub w Akademickich Mistrzostwach Europy lub Europejskich Igrzyskach Studenckich, medalista Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy, medalista Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach zespołowych lub medalista indywidualny Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach indywidualnych, medalista Mistrzostw Polski w kategorii Seniorów, zawodnik reprezentujący drużynę UJK w rozgrywkach co najmniej II ligi państwowej–9 pkt,

2) medalista Akademickich Mistrzostw Polski w klasyfikacji drużynowej w dyscyplinach indywidualnych, medalista Akademickich Mistrzostw Polski w kategorii Uniwersytetów, medalista Mistrzostw Polski w kategorii młodzieżowców, medalista Mistrzostw Polski AZS w klasyfikacji drużynowej w dyscyplinach drużynowych, medalista Mistrzostw Polski AZS w klasyfikacji indywidualnej w sportach indywidualnych–3 pkt,

3) zawodnik zdobywający awans do Akademickich Mistrzostw Polski Uniwersytetów w dyscyplinach drużynowych, finalista Akademickich Mistrzostw Polski sklasyfikowany w pierwszych 50% stawki startujących w konkurencji zawodników w dyscyplinach indywidulanych, zawodnik reprezentujący drużynę UJK w rozgrywkach III ligi państwowej–1 pkt.

13. Przy ocenie osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie(j.t. Dz. U. z 2020 poz. 1133). Weryfikacji i ocenie nie podlegają wyniki uzyskane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

14. Wymóg reprezentacji UJK wskazany w ust. 12 nie dotyczy studentów, który w okresie uzyskania ocenianych wyników byli studentami innych uczelni oraz członków kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.

15. Osoby, które uzyskały osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w okresie pomiędzy egzaminem dyplomowym kończącym studia I stopnia, który nastąpił przed dniem 30 września danego roku, a dniem 30 września tego samego roku mogą zaliczyć te osiągnięcia do osiągnięć uzyskanych na ostatnim roku studiów I stopnia.

16. Średnią ocen, dla studentów studiujących w UJK wylicza się zgodnie z Regulaminem Studiów.

17. Student, studiujący dotychczas poza UJK, winien złożyć zaświadczenie z właściwego dziekanatu poprzedniej uczelni o wysokości średniej ocen za wyniki w nauce oraz o szczególnych osiągnięciach naukowych, artystycznych lub sportowych z roku studiów trwającego przynajmniej dwa semestry.

18 Przeliczanie wartości i ocen ze skali 2 –6 na wartości i oceny w skali ocen obowiązującej w Uniwersytecie następuje zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do Regulaminu.

19. Student, o którym mowa w ust. 16 zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

20. Uzyskane punkty za ten sam rodzaj osiągnięć (wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe)nie sumują się.Do łącznej punktacji przyjmuje się najwyższą uzyskaną liczbę punktów za dany rodzaj osiągnięć.

21. Wysokość stypendium rektora, w zależności od liczby uzyskanych punktów, określana jest w ustaleniach szczegółowych według poniższej tabeli:

liczba punktów rodzaj stypendium

10 i powyżej I stopień
4 –9 pkt. II stopień
1 –3 pkt. III stopień

22. Lista studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla każdego kierunku studiów ustalana jest na podstawie listy rankingowej utworzonej według sumy punktów stypendialnych (od wartości najwyższej do najniższej) uzyskanych za osiągnięcia brane pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium
19rektora. Dla każdego kierunku studiów obowiązuje lista rankingowa obejmująca wszystkie lata, formy i poziomy studiów.

23. W przypadku uzyskania przez studentów równej liczby punktów, stypendium przyznawane jest studentowi, który uzyskał wyższą średnią ocen.

24. W przypadku, gdy studenci uzyskają taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą średnią ocen, o przyznaniu stypendium decyduje wyższa liczba punktów za osiągnięcia naukowe.

25. Przy ocenie wniosku studenta brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października do dnia 30 września danego roku akademickiego. Osiągnięcia udokumentowane w późniejszym terminie nie podlegają punktacji.

Załączniki do pobrania stypendium rektora dla studentów:
Załącznik 3,3a,5,25,26,32,
załączniki do pobrania tutaj

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube