Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Zapomoga

VI. Zapomoga
§ 25

1. Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, stanowiący załącznik do Regulaminu, złożony do KS, za pośrednictwem dziekanatu. Jest doraźną formą pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
19
2. Przez trudną sytuację życiową należy rozumieć ogół warunków spowodowanych zdarzeniem losowym, mających wpływ na sytuację materialną rodziny studenta. Trudną sytuacją życiową, np. materialną, rodzinną, społeczną, zdrowotną może być w szczególności: choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny, wypadek lub śmierć członka najbliższej rodziny studenta, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym (np. pożarem, klęską żywiołową, katastrofą), itp.
3. Dokumentem potwierdzającym trudną sytuację życiową może być w szczególności: akt zgonu, wypis ze szpitala, stosowne zaświadczenie lekarskie o przebytej chorobie lub nieszczęśliwym wypadku, imienne faktury potwierdzające wydatki związane ze zdarzeniem losowym, zaświadczenia wydane przez uprawnione instytucje potwierdzające fakt zdarzenia losowego.
4. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
5. Zapomoga nie przysługuje w sytuacji gdy student we wniosku o jej przyznanie powołał się na te same okoliczności, co we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, a stypendium to zostało przyznane.
6. Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację życiową i wykazać, że istnieje adekwatny związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem a znalezieniem się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztochłonne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu.
7. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie trudnej sytuacji życiowej.
8. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być złożony nie później niż trzy miesiące od czasu wystąpienia okoliczności uprawniających do otrzymania świadczenia.
9. Student nie może otrzymać zapomogi z tytułu tego samego zdarzenia więcej niż jeden raz w roku akademickim.
10. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania UJK zapomoga przyznawana jest przez rektora.
11. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania UJK w odniesieniu do zapomogi nie stosuje się:
1) przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
2) przepisu § 25 ust. 4.

Wykaz dokumentów w późniejszym terminie

 

Nasz profil na Facebook
YouTube