Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

AKTUALNOŚCI

Dzień Jakości Kształcenia UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Program Dni Jakości Kształcenia w Filii w Piotrkowie Trybunalskim 25 kwietnia 2023 roku
Program Dni Jakości Kształcenia w UJK 24-25 kwietnia 2023 roku

Dzień Jakości Kształcenia


Konkurs z zakresu promowania USZJK

Zapraszamy do udziału w konkursie z zakresu promowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2022/2023 pod hasłem: „BE S-SUKCES M-MŁODOŚĆ A-AMBICJA R-ROZWÓJ T-TY, TU, TERAZ! WITH UJK”.
Konkurs obejmuje przygotowanie różnych form promocji USZJK, w następujących kategoriach:
a) forma literacka lub publicystyczna – tekst (np. opowiadanie, esej, reportaż, felieton, fraszka, wywiad, scenariusz wydarzenia/wycieczki etc.), niepublikowany wcześniej w całości ani we fragmentach. Utwory muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów,
b) forma plastyczna – dzieła wykonane w dowolnej technice warsztatowej (np. plakat, malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane – kolaż) lub komputerowej (dzieła w całości zrealizowane przy pomocy komputera lub za pomocą aplikacji i cyfrowych urządzeń) będące autorskimi rozwiązaniami nie naruszającymi praw osób trzecich; format prac plastycznych nie mniejszy niż A3,
c) forma multimedialna (fotografia, film) – obrazy, filmy, instalacje, w których znaczącą rolę gra użycie mediów cyfrowych; prace z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy programów graficznych, dostarczone na nośnikach cyfrowych lub analogowych będące autorskimi rozwiązaniami nie naruszającymi praw osób trzecich,
d) dzieło muzyczne – dzieło wokalne, instrumentalne lub wokalno-instrumentalne na dowolną obsadę wykonawczą, skomponowane i wykonane przez studenta lub pod jego dyrekcją, a także utrwalone na nośniku audiowizualnym. Utwór muzyczny musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej w konkursie, nie może być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem innego utworu.
Do konkursu zgłaszane mogą być prace przygotowywane pojedynczo, cykle prac tworzące spójną całość, jak również prace zbiorowe.
Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe w każdej z czterech kategorii.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy i wszystkich wymaganych załączników, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – promocja USZJK w UJK” (pod adresem 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, pok. 15), bądź przesłanie jej pocztą na powyższy adres; kopertę składa się lub przesyła bez podania na niej nazwiska/nazwisk i adresu autora/autorów pracy.
Termin nadsyłania/składania prac upływa z dniem 14 kwietnia 2023 roku, godz. 13.00.
Szczegóły konkursu określa Zarządzenie nr 38/2023

 

 


Badania ankietowe – Zapraszamy!

Szanowni Studenci,
gorąco zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych, które będą trwały od 30 stycznia do 30 marca 2023 roku.
Szczegóły: https://ujk.edu.pl/news/?id=6274&c=4

 


 

Ankietyzacja


Monitorowanie losów absolwentów

Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania z Raportami Monitorowania karier zawodowych absolwentów UJK oraz wynikami badań prowadzonych w ramach ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

Link: https://abk.ujk.edu.pl/monitorowanie/monitorowanie-losow-absolwentow/


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do oceny jakości kształcenia w semestrze letnim 2020/2021

ankietyzacja

DNI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

W dniach 26-27 kwietnia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego obchodzone będą Dni Jakości Kształcenia pod hasłem przewodnim:  „Zdolni! Zdalni! Niebanalni!”. To nawiązanie do trudnych czasów, które obecnie panują, wywołanych pandemią koronawirusa. Z powodu sytuacji epidemiologicznej Dni Jakości Kształcenia przeprowadzone będą w formie zdalnej.

W dniu 26 kwietnia odbędą się obchody DJK na poziomie uczelnianym, natomiast w dniu 27 kwietnia na poziomie wydziałowym.

Uprzejmie informujemy, iż decyzją JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pana prof. dr. hab. Stanisława Głuszka dni 26-27 kwietnia 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć w związku z obchodzonymi w tym czasie Dniami Jakości Kształcenia (godziny rektorskie nie obejmują zajęć praktycznych zaplanowanych w tych dniach).

Serdecznie zapraszamy studentów, pracowników Uniwersytetu i osoby zaprzyjaźnione z Uczelnią do zapoznania się z Programem Dni Jakości Kształcenia w Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Wydarzenie  odbędzie się w formie zdalnej w dniu 27 kwietnia 2021 roku (wtorek), w godz. 9:00-16:00, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

 

LINKI DO SPOTKAŃ:

Dni Jakości Kształcenia Filia w Piotrkowie Trybunalskim MS Teams godz. 9.00-16.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ed15132183941be8c0cf3de6605c446%40thread.tacv2/1618201854684?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22d4b84cbc-63ec-477e-8c24-4dec8a5a3645%22%7d

Dyżur doradcy zawodowego MS Teams godz. 10.00-13.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a53b8f671f9ed48b8911ee1ac14491ee5%40thread.tacv2/1618208054408?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22d4b84cbc-63ec-477e-8c24-4dec8a5a3645%22%7d

 

Pobierz TUTAJ szczegółowy program Dni Jakości Kształcenia w UJK w PDF

Zobacz TUTAJ plakat Dni Jakości Kształcenia z programem Filii w Piotrkowie Trybunalskim

Kliknij i zobacz grafikę wydarzenia nr 1 oraz nr 2

 

PROGRAM DJK W FILII W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

09.00 – 09.10      Słowo wprowadzające: /prowadząca: dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK – Dziekan Filii, dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak – Prodziekan ds. kształcenia, dr Katarzyna Szymczyk – Prodziekan ds. rozwoju/

09.10 – 09.30     Prezentacja systemu jakości kształcenia – spotkanie z członkiem Komisji ds. Kształcenia  w Filii w Piotrkowie Trybunalskim /opiekun spotkania: dr hab. Jerzy Prochwicz, prof. UJK/

09.30 – 09.45     Ankieta: Zdalnie nie znaczy źle: idealne zajęcia na kierunkach Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość /koordynacja: dr Magdalena Dąbkowska-Dworniak, opiekun Koła SKN Młodych Ekonomistów/

09.45 – 10.00     Prezentacja nt. Budowanie marki osobistej i jej rola na rynku pracy /prowadzący: mgr Maciej Szołtysik, Akademickie Biuro Karier „Synergia”/

10.00 – 13.00     Dyżur doradcy zawodowego /prowadząca: mgr Aleksandra Zając, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim/

10.00 –10.45      Wykład nt. William Szekspir – skandalista czy bard? /prowadząca: dr Agnieszka Stanecka/

10.45 – 11.00     Wykład nt. Badania efektywności procesu dydaktycznego z wykorzystaniem technik modelowania i symulacji /prowadzący: dr inż. Paweł Plaskura/

11.00 – 11.30     Warsztaty nt. Nie daj się pandemii, czyli internetowe narzędzia wspomagające pracę zdalną /prowadzące: dr Marta Wiśniewska, dr Magdalena Dąbkowska-Dworniak/

11.30 – 11.45     Rozmowa z ekspertem nt. Finanse w czasach kryzysu /prowadzący: dr Ireneusz Skłodowski/

11.45 – 12.00     Wykład otwarty nt. Cyberprzestrzeń jako potencjalne źródło zagrożeń – jak bezpiecznie eksplorować /prowadzący: dr hab. Jan Zych, prof. UJK/

12.00 – 12.15     Wykład otwarty nt. Uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa państwa  /prowadzący: dr Jerzy Kozioł/

12.15 – 12.30     Wykład nt. Nowe trendy w związkach intymno-uczuciowych /prowadzący: dr hab. Dorota Ruszkiewicz/

12.30 – 12.45     Wywiad z Sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi Panią Wiesławą Kuberską /prowadzący: dr Jarosław Stasiak/

12.45 – 13.15     Wykład nt. Efektywna komunikacja z rodzicami czyli nauczyciel kontra rodzic /prowadzący: dr Olga Zamecka-Zalas/

13.15 – 14.15     Wystąpienie nt. Wejście na rynek pracy /prowadząca: mgr Aleksandra Zając, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim/

14.15 – 14.45     Wystąpienie nt. Od marzenia do sukcesu – Jak wyznaczać cele? /prowadząca: mgr Ewa Mrozińska, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim/

14.45 – 15.00     Wystąpienie Członka Samorządu Studenckiego /opiekun spotkania: dr Agnieszka Rogozińska/

15.00 – 15.15     Prezentacja nt. Samorząd od zaplecza – prezentacja wszystkich zadań wchodzących w zakres działań FRSS /prowadzący: Katarzyna Karpik, Monika Podkowińska, Marlena Leśniewska, Mateusz Lizut – Filialna Rada Samorządu Studentów/

15.15 – 15.30 Prezentacja nt. Juwenalia od backstage’a – czyli jak krok po kroku zorganizować
wydarzenie masowe /prowadzący: Katarzyna Karpik, Monika Podkowińska, Marlena
Leśniewska, Mateusz Lizut – Filialna Rada Samorządu Studentów/

15.30 – 15.45 Wykład nt. Wyjątkowe walory gier i zabaw towarzyskich z lat 1821-1939 w czasach
COVID-19 /prowadzący: dr Piotr Winczewski/

15.45 – 16.00 Podsumowanie Dni Jakości Kształcenia /prowadzące: dr hab. Natalia Wasilewska,
prof. UJK – Dziekan Filii, dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak – Prodziekan ds. kształcenia, dr
Katarzyna Szymczyk – Prodziekan ds. rozwoju/


 

Zapraszamy do udziału studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych do udziału w konkursie z zakresu promowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia hasłem: „Zdolni! Zdalni! Niebanalni!” pod patronatem Jego Magnificencji Rektora – prof. dr. hab. Stanisława Głuszka. Konkurs obejmuje przygotowanie różnych form promocji Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, w następujących kategoriach:

a) forma literacka lub publicystyczna – tekst (np. opowiadanie, esej, reportaż, felieton), niepublikowany wcześniej w całości ani we fragmentach; utwory muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów,
b) forma plastyczna – dzieła wykonane w dowolnej technice warsztatowej (malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane – kolaż) lub komputerowej (dzieła w całości zrealizowane przy pomocy komputera lub za pomocą aplikacji i cyfrowych urządzeń), będące autorskimi rozwiązaniami nienaruszającymi praw osób trzecich; format prac plastycznych nie może być mniejszy niż A3;
c) forma multimedialna – obrazy, fotografie, filmy, instalacje, w których znaczącą rolę gra użycie mediów cyfrowych; prace z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy programów graficznych, dostarczone na nośnikach cyfrowych lub analogowych będące autorskimi rozwiązaniami nienaruszającymi praw osób trzecich; d) dzieło muzyczne – dzieło wokalne, instrumentalne lub wokalno-instrumentalne na dowolną obsadę wykonawczą, skomponowane i wykonane przez studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych, lub pod jego dyrekcją, a także utrwalone na nośniku audiowizualnym; utwór muzyczny musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie może być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem innego utworu;
Do konkursu zgłaszane mogą być prace przygotowywane pojedynczo, cykle prac tworzące spójną całość, jak również prace zbiorowe.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – promocja USZJK w UJK” w Sekcji Jakości Kształcenia UJK (pod adresem 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, pok. 15), bądź przesłanie jej pocztą na powyższy adres; kopertę składa się lub przesyła bez podania na niej nazwiska/nazwisk i adresu autora/autorów pracy. Końcowy termin nadsyłania/składania prac upływa 16 kwietnia 2021 roku o godzinie 13.00.
Szczegóły konkursu określa Zarządzenie nr 43/2021 link do zarządzenia z załącznikami.


Ankietyzacja została przedłużona do 25 marca.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do oceny jakości kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021.

ankietyzacja ankietyzacja


Wyniki ankiet za rok akademicki 2019/2020
Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
w roku akademickim 2019/2020 zostały przedstawione w Raporcie z badań ankietowych i są dostępne pod linkiem:
Raport z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2019/2020
Studenci Filii wykazali się znaczącą aktywnością w badaniach ankietowych za rok akademicki 2019/2020 zajmując drugie miejsce.
Studentom gratulujemy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w kolejnych edycjach badań ankietowych.

wykres


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja ds. Kształcenia w Filii w Piotrkowie Trybunalskim posiada nowy adres e-mail. Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu jakoscpt@ujk.edu.pl

Nasz profil na Facebook
YouTube