Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

AKTUALNOŚCI


Podziel się swoją opinią o UJK!

Ankietyzacja

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji badania jakości kształcenia. Elektroniczne ankiety jak zwykle ocenią zajęcia dydaktyczne i prowadzące je osoby.

Prosimy też studentów ostatnich semestrów o wypełnienie ankiety na temat jakości kształcenia w UJK.
Chcemy poznać Waszą opinię na temat wybranych aspektów procesu kształcenia. Liczymy na Wasz aktywny udział w badaniach oraz wszelkie uwagi i spostrzeżenia, które pomogą nam poprawić i dostosować jakość kształcenia i warunki studiowania w naszej Uczelni.
Badania są całkowicie anonimowe! Dane w nich uzyskane nie są identyfikowane z osobą, która wypełniła ankietę.
Ankiety należy wypełnić w terminie od 27 czerwca do 27 lipca 2022 r.

Wszelkie problemy związane z wypełnieniem ankiety prosimy kierować do Pani Ewy Błaszkiewicz (ewa.blaszkiewicz@ujk.edu.pl).

Spośród uczestników badania ankietowego wylosowane zostaną osoby (właściwie numery albumów), które otrzymają nagrody, tak jak poprzednio. Wylosowanie osoby otrzymały bony podarunkowe. Tak też będzie i tym razem.
Zapraszamy do udziału w badaniu!

https://wu.ujk.edu.pl/WU/


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do oceny jakości kształcenia w semestrze letnim 2020/2021

ankietyzacja

DNI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

W dniach 26-27 kwietnia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego obchodzone będą Dni Jakości Kształcenia pod hasłem przewodnim:  „Zdolni! Zdalni! Niebanalni!”. To nawiązanie do trudnych czasów, które obecnie panują, wywołanych pandemią koronawirusa. Z powodu sytuacji epidemiologicznej Dni Jakości Kształcenia przeprowadzone będą w formie zdalnej.

W dniu 26 kwietnia odbędą się obchody DJK na poziomie uczelnianym, natomiast w dniu 27 kwietnia na poziomie wydziałowym.

Uprzejmie informujemy, iż decyzją JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pana prof. dr. hab. Stanisława Głuszka dni 26-27 kwietnia 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć w związku z obchodzonymi w tym czasie Dniami Jakości Kształcenia (godziny rektorskie nie obejmują zajęć praktycznych zaplanowanych w tych dniach).

Serdecznie zapraszamy studentów, pracowników Uniwersytetu i osoby zaprzyjaźnione z Uczelnią do zapoznania się z Programem Dni Jakości Kształcenia w Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Wydarzenie  odbędzie się w formie zdalnej w dniu 27 kwietnia 2021 roku (wtorek), w godz. 9:00-16:00, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

 

LINKI DO SPOTKAŃ:

Dni Jakości Kształcenia Filia w Piotrkowie Trybunalskim MS Teams godz. 9.00-16.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8ed15132183941be8c0cf3de6605c446%40thread.tacv2/1618201854684?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22d4b84cbc-63ec-477e-8c24-4dec8a5a3645%22%7d

Dyżur doradcy zawodowego MS Teams godz. 10.00-13.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a53b8f671f9ed48b8911ee1ac14491ee5%40thread.tacv2/1618208054408?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22d4b84cbc-63ec-477e-8c24-4dec8a5a3645%22%7d

 

Pobierz TUTAJ szczegółowy program Dni Jakości Kształcenia w UJK w PDF

Zobacz TUTAJ plakat Dni Jakości Kształcenia z programem Filii w Piotrkowie Trybunalskim

Kliknij i zobacz grafikę wydarzenia nr 1 oraz nr 2

 

PROGRAM DJK W FILII W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

09.00 – 09.10      Słowo wprowadzające: /prowadząca: dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK – Dziekan Filii, dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak – Prodziekan ds. kształcenia, dr Katarzyna Szymczyk – Prodziekan ds. rozwoju/

09.10 – 09.30     Prezentacja systemu jakości kształcenia – spotkanie z członkiem Komisji ds. Kształcenia  w Filii w Piotrkowie Trybunalskim /opiekun spotkania: dr hab. Jerzy Prochwicz, prof. UJK/

09.30 – 09.45     Ankieta: Zdalnie nie znaczy źle: idealne zajęcia na kierunkach Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość /koordynacja: dr Magdalena Dąbkowska-Dworniak, opiekun Koła SKN Młodych Ekonomistów/

09.45 – 10.00     Prezentacja nt. Budowanie marki osobistej i jej rola na rynku pracy /prowadzący: mgr Maciej Szołtysik, Akademickie Biuro Karier „Synergia”/

10.00 – 13.00     Dyżur doradcy zawodowego /prowadząca: mgr Aleksandra Zając, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim/

10.00 –10.45      Wykład nt. William Szekspir – skandalista czy bard? /prowadząca: dr Agnieszka Stanecka/

10.45 – 11.00     Wykład nt. Badania efektywności procesu dydaktycznego z wykorzystaniem technik modelowania i symulacji /prowadzący: dr inż. Paweł Plaskura/

11.00 – 11.30     Warsztaty nt. Nie daj się pandemii, czyli internetowe narzędzia wspomagające pracę zdalną /prowadzące: dr Marta Wiśniewska, dr Magdalena Dąbkowska-Dworniak/

11.30 – 11.45     Rozmowa z ekspertem nt. Finanse w czasach kryzysu /prowadzący: dr Ireneusz Skłodowski/

11.45 – 12.00     Wykład otwarty nt. Cyberprzestrzeń jako potencjalne źródło zagrożeń – jak bezpiecznie eksplorować /prowadzący: dr hab. Jan Zych, prof. UJK/

12.00 – 12.15     Wykład otwarty nt. Uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa państwa  /prowadzący: dr Jerzy Kozioł/

12.15 – 12.30     Wykład nt. Nowe trendy w związkach intymno-uczuciowych /prowadzący: dr hab. Dorota Ruszkiewicz/

12.30 – 12.45     Wywiad z Sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi Panią Wiesławą Kuberską /prowadzący: dr Jarosław Stasiak/

12.45 – 13.15     Wykład nt. Efektywna komunikacja z rodzicami czyli nauczyciel kontra rodzic /prowadzący: dr Olga Zamecka-Zalas/

13.15 – 14.15     Wystąpienie nt. Wejście na rynek pracy /prowadząca: mgr Aleksandra Zając, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim/

14.15 – 14.45     Wystąpienie nt. Od marzenia do sukcesu – Jak wyznaczać cele? /prowadząca: mgr Ewa Mrozińska, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim/

14.45 – 15.00     Wystąpienie Członka Samorządu Studenckiego /opiekun spotkania: dr Agnieszka Rogozińska/

15.00 – 15.15     Prezentacja nt. Samorząd od zaplecza – prezentacja wszystkich zadań wchodzących w zakres działań FRSS /prowadzący: Katarzyna Karpik, Monika Podkowińska, Marlena Leśniewska, Mateusz Lizut – Filialna Rada Samorządu Studentów/

15.15 – 15.30 Prezentacja nt. Juwenalia od backstage’a – czyli jak krok po kroku zorganizować
wydarzenie masowe /prowadzący: Katarzyna Karpik, Monika Podkowińska, Marlena
Leśniewska, Mateusz Lizut – Filialna Rada Samorządu Studentów/

15.30 – 15.45 Wykład nt. Wyjątkowe walory gier i zabaw towarzyskich z lat 1821-1939 w czasach
COVID-19 /prowadzący: dr Piotr Winczewski/

15.45 – 16.00 Podsumowanie Dni Jakości Kształcenia /prowadzące: dr hab. Natalia Wasilewska,
prof. UJK – Dziekan Filii, dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak – Prodziekan ds. kształcenia, dr
Katarzyna Szymczyk – Prodziekan ds. rozwoju/


 

Zapraszamy do udziału studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych do udziału w konkursie z zakresu promowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia hasłem: „Zdolni! Zdalni! Niebanalni!” pod patronatem Jego Magnificencji Rektora – prof. dr. hab. Stanisława Głuszka. Konkurs obejmuje przygotowanie różnych form promocji Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, w następujących kategoriach:

a) forma literacka lub publicystyczna – tekst (np. opowiadanie, esej, reportaż, felieton), niepublikowany wcześniej w całości ani we fragmentach; utwory muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów,
b) forma plastyczna – dzieła wykonane w dowolnej technice warsztatowej (malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane – kolaż) lub komputerowej (dzieła w całości zrealizowane przy pomocy komputera lub za pomocą aplikacji i cyfrowych urządzeń), będące autorskimi rozwiązaniami nienaruszającymi praw osób trzecich; format prac plastycznych nie może być mniejszy niż A3;
c) forma multimedialna – obrazy, fotografie, filmy, instalacje, w których znaczącą rolę gra użycie mediów cyfrowych; prace z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy programów graficznych, dostarczone na nośnikach cyfrowych lub analogowych będące autorskimi rozwiązaniami nienaruszającymi praw osób trzecich; d) dzieło muzyczne – dzieło wokalne, instrumentalne lub wokalno-instrumentalne na dowolną obsadę wykonawczą, skomponowane i wykonane przez studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych, lub pod jego dyrekcją, a także utrwalone na nośniku audiowizualnym; utwór muzyczny musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie może być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem innego utworu;
Do konkursu zgłaszane mogą być prace przygotowywane pojedynczo, cykle prac tworzące spójną całość, jak również prace zbiorowe.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs – promocja USZJK w UJK” w Sekcji Jakości Kształcenia UJK (pod adresem 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, pok. 15), bądź przesłanie jej pocztą na powyższy adres; kopertę składa się lub przesyła bez podania na niej nazwiska/nazwisk i adresu autora/autorów pracy. Końcowy termin nadsyłania/składania prac upływa 16 kwietnia 2021 roku o godzinie 13.00.
Szczegóły konkursu określa Zarządzenie nr 43/2021 link do zarządzenia z załącznikami.


Ankietyzacja została przedłużona do 25 marca.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do oceny jakości kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021.

ankietyzacja ankietyzacja


Wyniki ankiet za rok akademicki 2019/2020
Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
w roku akademickim 2019/2020 zostały przedstawione w Raporcie z badań ankietowych i są dostępne pod linkiem:
Raport z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2019/2020
Studenci Filii wykazali się znaczącą aktywnością w badaniach ankietowych za rok akademicki 2019/2020 zajmując drugie miejsce.
Studentom gratulujemy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w kolejnych edycjach badań ankietowych.

wykres


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Komisja ds. Kształcenia w Filii w Piotrkowie Trybunalskim posiada nowy adres e-mail. Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu jakoscpt@ujk.edu.pl

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube