Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ZADANIA KKF, ZEJKF, KZJK

Do podstawowych zadań Komisji ds. Kształcenia w Filii (KKF) należy:
1. wdrażanie procedur opracowanych przez Uniwersytecką Komisję ds. Kształcenia,
2. opracowywanie dokumentacji w zakresie zapewniania jakości kształcenia specyficznej
dla wydziału, w tym przygotowywanie procedur wydziałowych,
3. analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na wydziale na podstronie internetowej filii,
4. przedstawianie dziekanowi propozycji mających na celu podniesienie jakości kształcenia na wydziale,
5. udział w przygotowaniu materiałów koniecznych do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej i akredytacji resortowej,
6. opiniowanie nowych programów studiów (a także ich załączników) oraz modyfikacja programów z uwzględnieniem w szczególności:
a. potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego,
b. wyników monitorowania karier absolwentów,
c. zakładanych efektów uczenia się,
7. wnioskowanie zmian w programach studiów między innymi na bazie uzyskanych wyników ankietyzacji (studentów i absolwentów),
8. opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów uczenia się,
9. opiniowanie/wnioskowanie wprowadzania zmian w organizacji procesu kształcenia
oraz realizacji zajęć dydaktycznych w celu uzyskania większej efektywności procesu kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietyzacji (studenci i absolwenci),
10. monitorowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych w filii,
11. opiniowanie tematów prac dyplomowych na podstawie analizy przeprowadzonej
przez Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia,
12. monitorowanie procesu dyplomowania,
13. opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć dydaktycznych,
14. wnioskowanie o dokonanie zmian w zakresie infrastruktury w aspekcie osiągania zakładanych efektów uczenia się,
15. koordynowanie wydziałowych badań ankietowych,
16. monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów
i słuchaczy studiów podyplomowych,
17. przedstawianie Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia do 30 września każdego roku wyników samooceny i planów działań naprawczych z zakresu jakości kształcenia
wraz z harmonogramem ich wdrażania w formie sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik 1 do Zarządzenia Nr 113/2019 Rektora UJK.

Do zadań Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia w Filii (ZEJKF) należy:
1) przeprowadzenie oceny poprawności i skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w filii poprzez:
a) projektowanie, przeprowadzanie i analizowanie badań ankietowych:
– studentów i słuchaczy studiów podyplomowych wydziału/filii w zakresie oceny nauczycieli akademickich oraz jakości obsługi administracyjnej,
– studentów w filii w zakresie oceny uzyskania efektów uczenia się,
– absolwentów w filii dotyczących ich opinii na temat jakości kształcenia,
– nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w filii,
b) opracowywanie raportów i rekomendacji związanych z ankietyzacją przeprowadzaną w ramach filii,
c) wizytowanie właściwych jednostek w filii,
2) przedstawianie Komisji ds. Kształcenia w Filii wyników samooceny z zakresu jakości kształcenia w formie corocznego sprawozdania na obowiązującym druku (załącznik 3 do Zarządzenia Nr 113/2019 Rektora UJK.).

Do zadań Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia (KZJK) należy:
1) przygotowywanie nowych programów studiów z uwzględnieniem:
a) potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego,
b) wyników monitorowania karier absolwentów,
c) zakładanych efektów uczenia się,
2) analiza programów studiów pod kątem oceny efektów uczenia się, stanowiąca podstawę ich doskonalenia, w tym monitorowanie osiągnięcia kierunkowych efektów uczenia się przez studentów,
3) wydawanie opinii w sprawie kart przedmiotów po przeprowadzonej analizie kart uwzględniającej dobór metod, dobór literatury, określenie wymagań wstępnych, nakład pracy własnej studenta, punkty ECTS, odniesienie efektów przedmiotowych do kierunkowych, adekwatność metod oceny,
4) analiza kart przedmiotów w grupach przedmiotów pod względem powielania treści,
5) analiza zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów oraz ich weryfikacja pod kątem spełniania wymogów stawianych pracom dyplomowym,
6) analiza dostępności dla studenta pracowników naukowo-dydaktycznych i niebędących nauczycielami akademickimi,
7) monitorowanie sposobów wsparcia studentów w procesie kształcenia oraz dostępności kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami,
8) analiza współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie realizowanego/modyfikowanego/przygotowywanego programu studiów,
9) przedstawianie Komisji ds. Kształcenia w Filii, w terminie wskazanym przez dziekana, wyników samooceny z zakresu jakości kształcenia w formie corocznego sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik 2 do Zarządzenia Nr 113/2019 Rektora UJK.

 

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia, wydziałowych komisji ds. kształcenia/komisji ds. kształcenia w filiach oraz zespołów działających na poziomie uczelni i wydziałów/filii w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube