Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Log Ist stac

 

Zapisz się

Kierunek: Logistyka

 

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2020-06-01 do 2020-10-04,
ogłoszenie wyników 2020-10-06,
składanie dokumentów od 2020-10-07 do 2020-10-10.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 20

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent z maturą międzynarodową IB    
    1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski  

Absolwent z nową maturą sprawdź swoje szanse
    1. Konkurs świadectw

        Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski

Absolwent ze starą maturą    
    1. Konkurs świadectw

        Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

        Przedmioty:
        1. język polski
        2. matematyka
        3. język angielski lub
        język francuski lub
        język hiszpański lub
        język niemiecki lub
        język rosyjski lub
        język włoski

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • Teczka wiązana A4 – biała

 

Sylwetka absolwenta

Na kierunku Logistyka prowadzony będzie proces kształcenia w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów. Studenci zdobędą wiedzę dotyczącą zasad działalności logistycznej podmiotów gospodarczych oraz istoty zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi. Będą w pełni rozumieć istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce. Poznają zasady sterowania przepływami informacji, środków, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie organizowania i realizowania operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych oraz samorządach terytorialnych. Studenci po ukończeniu studiów licencjackich, będą posiadali praktyczne umiejętności umożliwiające im prezentowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego, a także podejmowania działań zmierzających do usprawniania realizowanych procesów logistycznych w obszarach funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz samorządów terytorialnych.

Kompetencje absolwenta kierunku Logistyka będą rozwijane w ramach proponowanych przedmiotów do wyboru:

– grupa przedmiotów z zakresu: zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie,

– grupa przedmiotów z zakresu: logistyka transportu i spedycji.

Głównym celem kształcenia na kierunku studiów Logistyka jest ukształtowanie sylwetki absolwenta posiadającego określony zasób wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, organizacji transportu i spedycji oraz umiejętności menedżerskich. Studia na kierunku Logistyka przygotowują do organizowania, zarządzania i kontrolowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwie. Absolwent tego kierunku powinien:

− posiadać wiedzę w dziedzinie organizowania, funkcjonowania, zarządzania i kontrolowania nowoczesnych systemów logistycznych, transportu i spedycji;

− posiadać umiejętności analizy otoczenia rynkowego i konkurencyjnego przedsiębiorstwa, zasobów wewnętrznych oraz planowania strategii logistycznych, zarządzania produkcją i usługami, finansami i personelem przedsiębiorstwa;

− umieć dokonywać wyboru form przepływów w łańcuchu logistycznym oraz zarządzać zapasami i kosztami logistycznymi;

− umieć wdrażać optymalne strategie transportu wewnętrznego i zewnętrznego, opracowywać plany zamówień usług transportowych oraz dystrybucji produktów;

− mieć wyrobiony nawyk ustawicznego samokształcenia, pozwalający elastycznie dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia i podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności i kompetencje umożliwiające im zatrudnienie na stanowiskach menedżerów i specjalistów operacyjnych w organizacjach biznesowych, w tym – w nowoczesnych przedsiębiorstwach sektora TSL oraz sektora publicznego (m.in.: urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia, wojsko, policja, straż graniczna).

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube