Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

A IIst nst

 

Zapisz się

Kierunek: Administracja

Studia drugiego stopnia – (4 semestry), niestacjonarne.

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2020-06-01 do 2020-10-04,
ogłoszenie wyników 2020-10-06,
składanie dokumentów od 2020-10-07 do 2020-10-10.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Czesne: 4400 PLN (opłata za rok studiów, płatna w 8 ratach)
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 3.5

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków z dziedziny nauk społecznych (konkurs dyplomów) oraz absolwentów kierunków spoza dziedziny nauk społecznych (rozmowa kwalifikacyjna).

Kryteria kwalifikacji

Absolwent po kierunkach spoza dziedziny nauk społecznych
1. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty uczenia się studiów pierwszego stopnia z obszaru nauk społecznych.

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 5 października 2020 r.

Absolwent po kierunkach z dziedziny nauk społecznych

 

1. Konkurs dyplomów

Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

 

Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5

Przedmioty:

ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)

2. Ranking ocen

W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Przedmioty:

średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

 

Wymagane dokumenty:

  • – Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • – Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
  • – Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów; 
  • – 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny.
  • – 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • – Teczka wiązana A4 – biała

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja zdobędzie pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji w relacji do nauk społecznych, a także o organach i strukturach administracji publicznej oraz o jej historycznej ewolucji. Będzie również znał podstawowe akty prawne regulujące ustrój, zakres kompetencji instytucji administracji różnego szczebla i ich charakteru. Będzie również znał zasady stanowienia prawa regulującego różne aspekty życia społecznego. Będzie ponadto znał zasady wykładni prawnej oraz wnioskowań prawniczych i potrafił je zastosować w przyszłej pracy zawodowej. Szczególny nacisk w trakcie procesu kształcenia będzie położony również na kształtowanie tak zwanych kompetencji miękkich (właściwa organizacja pracy, umiejętność pracy w grupie, zadaniowanie czasu pracy), a także świadomość konieczności samokształcenia i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Na kierunku Administracja studia drugiego stopnia w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim prowadzony będzie proces kształcenia w aspekcie samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów, z pogłębianiem świadomości konieczności zachowania etyki zawodowej w przyszłej pracy zawodowej. Studenci będą zdobywać wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu nauk prawnych, organizacji administracji oraz, w pewnym zakresie, z podstaw finansów publicznych i samorządowych oraz przepisów podatkowych.

Absolwent studiów będzie potrafił prognozować przebieg procesów związanych z administracją publiczną z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla tej dyscypliny. Ponadto będzie potrafił poprawnie wykorzystywać wiedzę z zakresu dyscypliny nauk prawnych oraz ekonomii i finansów do rozwiązywania problemów związanych z działalnością różnych szczebli administracji. Posiadać będzie ponadto umiejętności językowe z zakresu terminologii dotyczącej nauk prawnych na poziomie B2 plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Będzie wszechstronnie przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w organizacjach i instytucjach publicznych oraz prywatnych, w tym organach administracji publicznej i w służbach. Będzie również przygotowany do ewentualnego dalszego rozwijania swoich kwalifikacji w szkole doktorskiej oraz specjalistycznych studiach podyplomowych.

Kompetencje absolwenta kierunku Administracja będą rozwijane w ramach proponowanych przedmiotów do wyboru:

– grupa przedmiotów z zakresu: administracja samorządowa,

– grupa przedmiotów z zakresu: administracja gospodarcza i podatkowa.

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube