Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

FIR IIst stac

 

Zapisz się

Kierunek: Finanse i rachunkowość

 

Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2020-06-01 do 2020-10-04,
ogłoszenie wyników 2020-10-06,
składanie dokumentów od 2020-10-07 do 2020-10-10.

Rodzaj naboru: uzupełniający
Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Minimalna ocena wymagana do zakwalifikowania: 3.5

 

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent po kierunkach spoza dziedziny nauk społecznych
1. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty uczenia się studiów pierwszego stopnia z obszaru nauk społecznych.

Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 18 sierpnia 2020 r.

Absolwent po kierunkach z dziedziny nauk społecznych

 

  1. Konkurs dyplomów
    Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.


Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5

Przedmioty:

ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)

2. Ranking ocen
W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Przedmioty:
średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

 

 

Wymagane dokumenty:

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
  • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
  • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej – jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
  • 1 fotografię papierową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
  • Teczka wiązana A4 – biała;

 

Sylwetka absolwenta

Kierunek studiów Finanse i rachunkowość studia drugiego stopnia w Filii w Piotrkowie Trybunalskim jest zgodny z misją Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Misja ta odwołuje się do słów Patrona, który podkreślał rolę wspólnych działań w służbie wartości uniwersalnych, takich jak dobro, mądrość i prawda. Misją Uniwersytetu jest prowadzenie wyspecjalizowanych badań naukowych i wszechstronnej działalności edukacyjnej – z uwzględnieniem i poszanowaniem zasad humanizmu, demokracji i tolerancji.

Na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzony będzie proces kształcenia w duchu samodzielnego myślenia i swobodnej wymiany poglądów. Studenci zdobędą zaawansowaną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz umiejętność analizy procesów społecznych, szczególnie tych, które decydują o obrazie ekonomiczno-finansowym organizacji. Będą teoretycznie i praktycznie przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej, otwarci na zmiany, wyposażeni w umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

Kompetencje absolwenta kierunku Finanse i rachunkowość będą rozwijane w ramach proponowanych przedmiotów do wyboru:

– grupa przedmiotów z zakresu: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,

– grupa przedmiotów z zakresu: rachunkowość zarządcza i doradztwo podatkowe.

Cele uczenia się absolwentów studiów na kierunku Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym są następujące:

1. Uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów i rachunkowości oraz umiejętność jej stosowania do przeprowadzania analiz finansowych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych i technologicznych.

2. Wykształcenie umiejętności łączenia wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania, prawa, pozwalającego na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, w kraju i na arenie międzynarodowej.

3. Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na pracę w:

− bankach i innych instytucjach finansowych,
− instytucjach sektora ubezpieczeniowego,
− agencjach rozwoju regionalnego,
– własnych przedsiębiorstwach.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube