Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Dokumenty potrzebne do stypendium

załącznik nr 1 wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
załącznik nr 4 oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
załącznik nr 5 oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku
załącznik nr 6 wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
załącznik nr 7 oświadczenie do wniosku o ponowne przeliczenie dochodu
załącznik nr 9 oświadczenie studenta/członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
załącznik nr 10 oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który ma być przyznane świadczenie
załącznik nr 11 oświadczenie studenta/członka rodziny o źródłach uzyskiwanego w roku bazowym dochodu opodatkowanego
załącznik nr 12 oświadczenie studenta/członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres pobierania stypendium
załącznik nr 13 oświadczenie studenta/członka rodziny o pobieranych lub świadczonych alimentach
załącznik nr 14 oświadczenie studenta/członka rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych
załącznik nr 15 oświadczenie studenta/członka rodziny o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
załącznik nr 16 oświadczenie studenta/członka rodziny o zgłoszeniu do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
załącznik nr 17 oświadczenie studenta/członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
załącznik nr 18 oświadczenie studenta/członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym
załącznik nr 19 oświadczenie studenta/członka rodziny o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły lub posiadaniu dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym
załącznik nr 20 oświadczenie członka rodziny o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej
załącznik nr 21 oświadczenie o przebywaniu członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
załącznik nr 22 oświadczenie do celów stypendialnych
załącznik nr 23 oświadczenie dla studentów samodzielnych finansowo
załącznik nr 24 oświadczenie o przedstawionych dokumentach wskazanych w Ustawie o dokumentach publicznych
załącznik nr 25 oświadczenie o numerze konta bankowego
załącznik nr 26 oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych
załącznik nr 28 zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube